پرومتازین

 

مواردمصرف‌:
پرومتازین‌برای‌ایجاداثرآرام‌بخش‌درشب‌ودرمان‌بی‌خوابی‌(برای‌مصرف‌کوتاه‌مدت‌)،درمان‌علامتی‌حساسیت‌هایی‌چون‌تب‌یونجه‌،کهیر،درمان‌کمکی‌واکنش‌های‌آنافیلاکسی‌،درمان‌تهوع‌،سرگیجه‌،اختلالات‌لابیرنت‌،بیماری‌مسافرت‌وداروی‌پیش‌بیهوشی‌مصرف‌می‌شود.

مکانیسم‌اثر:
تصورمی‌شودکه‌این‌داروبه‌طورغیرمستقیم‌باعث‌کاهش‌تحریک‌سیستم‌مشبک‌ساقه‌مغزی‌می‌گردد.همچنین‌ازطریق‌رقابت‌باهیستامین‌برای‌اتصال‌به‌گیرنده‌H1درسلول‌هدف‌،اسپاسم‌واحتقان‌ناشی‌ازهیستامین‌رامتوقف‌می‌سازد.
این‌داروازواکنش‌هایی‌که‌تنهاباواسطه‌هیستامین‌بروزمی‌کندجلوگیری‌می‌نمایدولی‌درصورت‌بروزآنهاراازبین‌نمی‌برد.
احتمالابامهارگیرنده‌های‌شیمیایی‌بصل‌النخاع‌ (CTZ) اثرضداستفراغ‌خودرااعمال‌می‌کند.
اثرات‌ضدسرگیجه‌آن‌احتمالاازطریق‌اثرضدموسکارینی‌مرکزی‌اعمال‌می‌شود.

فارماکوکینتیک‌:
پرومتازین‌به‌خوبی‌ازراه‌خوراکی‌وازمحل‌تزریق‌جذب‌می‌شود.متابولیسم‌آن‌کبدی‌است‌.
شروع‌اثرآن‌ازراه‌خوراکی‌یاتزریق‌عضلانی‌تقریب 20دقیقه‌وازراه‌وریدی‌حدود
5 ـ 3 دقیقه‌بعدازمصرف‌است‌. طول‌مدت‌اثرآرام‌بخشی‌آن‌حدود 8 ـ 2 ساعت‌وطول‌مدت‌اثرضدهیستامین‌آن‌12 ـ 6 ساعت‌است‌. این‌داروبه‌آهستگی‌ازکلیه‌ومدفوع‌وعمدتبه‌صورت‌متابولیت‌های‌غیرفعال‌دفع‌می‌شود.

هشدارها:
1 ـاحتمال‌بروزسرگیجه‌،تسکین‌،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌دربیماران‌مسن‌وجوددارد. همچنین‌بروزعلایم‌اکستراپیرامیدال‌بخصوص‌پارکینسون‌،اختلال‌درنشستن‌،خوابیدن‌ودرازکشیدن‌ودیکسینزی‌مداوم‌نیزدربیماران‌مسن‌بیشتراست‌.
بخصوص‌اگرمقادیرمصرف‌زیادباشندیاازشکل‌تزریقی‌دارواستفاده‌شود.

2
ـدرآسم‌حاد،وجودنشانه‌های‌بزرگی‌پروستات‌یازمینه‌ابتلای‌به‌احتباس‌ادرار،اغماء،زمینه‌ابتلای‌گلوکوم‌بازاویه‌بسته‌ویرقان‌بایدبااحتیاطمصرف‌شود.

عوارض‌جانبی‌:
خواب‌آلودگی‌،هیجان‌،عصبانیت‌،بی‌قراری‌،ازدست‌دادن‌مهارت‌درانجام‌کاریابی‌ثباتی‌،حرکات‌پرشی‌عضلات‌سروصورت‌،رعشه‌وتکان‌دادن‌دست‌ها،تاری‌دید،کاهش‌هوشیاری‌به‌ویژه‌درکودکان‌،خشکی‌دهان‌،احساس‌ازحال‌رفتن‌
(کمی‌فشارخون‌) وحساسیت‌به‌نورازعوارض‌جانبی‌داروهستند.

تداخلهای‌دارویی‌:
مصرف‌همزمان‌پرومتازین‌باداروهای‌کاهنده‌فشارخون‌بااثرمضعف‌CNSمانندکلونیدین‌ومتیل‌دوپا،سولفات‌منیزیم‌تزریقی‌،داروهای‌ضدافسردگی‌سه‌حلقه‌ای‌،داروهای‌بیهوش‌کننده‌،باربیتورات‌هاوداروهای‌مخدر،داروهای‌مهارکننده‌مونوآمینواکسیداز
(MAO)،ازجمله‌فورازولیدن‌وپروکاربازین‌ممکن‌است‌موجب‌تشدیدآثارمضعف‌CNSاین‌داروهایاپرومتازین‌گردد.
مصرف‌همزمان‌باسایرداروهایی‌که‌باعث‌ایجادواکنش‌های‌اکستراپیرامیدال‌می‌شوند،ازجمله‌هالوپریدول‌،متوکلوپرامید،سایرفنوتیازین‌هاوتیوگزانتین‌هاممکن‌است‌شدت‌ودفعات‌بروزواکنش‌های‌اکستراپیرامیدال‌راافزایش‌دهد.
مصرف‌همزمان‌لوودوپاباپرومتازین‌ممکن‌است‌اثرات‌ضدپارکینسونی‌لودوپارابه‌علت‌مسدودشدن‌گیرنده‌های‌دوپامین‌درمغزمهارکندآثارآلفاـآدرنرژیک‌اپی‌نفرین‌درصورت‌مصرف‌همزمان‌باپرومتازین‌ممکن‌است‌مهارشود.
مصرف‌همزمان‌بروموکریپتین‌باپرومتازین‌ممکن‌است‌موجب‌افزایش‌غلظت‌سرمی‌پرولاکتین‌شودوبااثربروموکریپتین‌تداخل‌کند.مصرف‌همزمان‌پرومتازین‌باداروهای‌ضدتیروئیدممکن‌است‌خطربروزآگرانولوسیتوزراافزایش‌دهد.

نکات‌قابل‌توصیه‌:
1 ـبرای‌به‌حداقل‌رسانیدن‌تحریک‌گوارشی‌،شکل‌خوراکی‌این‌داروهمراه‌باغذا،آب‌یاشیرمصرف‌شود.

2
ـدرصورت‌مصرف‌داروبرای‌پیشگیری‌ازبیماری‌مسافرت‌بایدحداقل‌30 دقیقه‌یاترجیح 2 ـ 1 ساعت‌قبل‌ازمسافرت‌مصرف‌شود.

3
ـاحتمال‌بروزخشکی‌دهان‌بامصرف‌این‌دارووجوددارد.

4
ـدرمان‌باپرومتازین‌باید 2 ـ 1 هفته‌قبل‌اززایمان‌قطع‌شودتاازبروزیرقان‌وعلایم‌اکستراپیرامیدال‌درنوزادجلوگیری‌شود.

مقدارمصرف‌

خوراکی‌:

بزرگسالان‌:
25 میلی‌گرم‌درموقع‌خواب‌ودرصورت‌نیازتا 50 میلی‌گرم‌مصرف‌می‌شود.

کودکان‌:
درکودکان‌ 5 ـ 1 ساله‌، 20 ـ 15میلی‌گرم‌ودرکودکان‌ 10 ـ 5 ساله‌،

 25 ـ 20 میلی‌گرم‌درموقع‌خواب‌مصرف‌می‌شود.

تزریقی‌:

بزرگسالان‌:
50 ـ 25 میلی‌گرم‌وحداکثرتا100 میلی‌گرم‌،تزریق‌می‌شود. درموارداورژانس‌ 50 ـ 25
میلی‌گرم‌وحداکثر 100میلی‌گرم‌تزریق‌آهسته‌وریدی‌می‌شود.

کودکان‌:
درکودکان‌ 10 ـ 5 ساله‌

12/5
ـ 6/25 میلی‌گرم‌تزریق‌عضلانی‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Tablet:
25mg

Syrup:
113mg / 100ml

Injection:
25mg / ml

/ 0 نظر / 177 بازدید