آلومنیوم هیدروکساید

ALUMINIUM
HYDROXIDE

مواردمصرف‌: هیدروکسیدآلومینیوم‌برای‌درمان‌علامتی‌سوزش‌معده‌ناشی‌ازترشح‌اسید،سوءهضم‌ناشی‌ازاسیدوترش‌کردن‌،جلوگیری‌ازعوارض‌برگشت‌محتویات‌معده‌به‌مری‌وهمچنین‌جهت‌جلوگیری‌ازتشکیل‌سنگهای‌ادراری‌فسفاته‌برای‌کاهش‌فسفات‌خون‌استفاده‌می‌گردد.

مکانیسم‌اثر: به‌عنوان‌ضداسید،این‌دارواسیدمعده‌راخنثی‌می‌نمایدولی‌به‌طورمستقیم‌روی‌تولیداسیدتاثیری‌ندارد.هیدروکسیدآلومینیوم‌موجوددراین‌فرآورده‌بایون‌فسفات‌درروده‌پیوندیافته‌وفسفات‌آلومینیوم‌نامحلول‌تشکیل‌می‌دهدکه‌ازراه‌مدفوع‌دفع‌می‌گردد.بنابراین‌فسفات‌سرم‌وادرارراکاهش‌می‌دهد.

فارماکوکینتیک‌: مقادیرکمی‌ازآلومینیوم‌موجوددراین‌فرآورده‌جذب‌می‌گردد.
اثراین‌دارودرصورت‌مصرف‌قبل‌ازغذابه‌عنوان‌ضداسید 60ـ20 دقیقه‌ویک‌ساعت‌درصورت‌مصرف‌بعدازغذاتاسه‌ساعت‌باقی‌می‌ماند.
دفع‌این‌داروازراه‌مدفوع‌ودرصورت‌جذب‌ازطریق‌کلیه‌صورت‌می‌گیرد.

مواردمنع‌مصرف‌: این‌دارودرصورت‌وجودکمی‌فسفات‌خون‌وانسدادروده‌
نبایدمصرف‌شود.

هشدارها: 1 ـدرمواردزیراین‌داروبااحتیاطمصرف‌شود:
بیماری‌آلزایمر،وجودعلایم‌آپاندیسیت‌،یبوست‌،انسدادمجرای‌معده‌ـروده‌،هموروئیدوعیب‌کارکلیه‌.

2 ـظرفیت‌خنثی‌سازی‌اسیددرموردهیدروکسیدآلومینیوم‌درمقایسه‌باضداسیدهای‌حاوی‌منیزیم‌کمتراست‌.

3 ـدرصورت‌مصرف‌طولانی‌مدت‌به‌خصوص‌دربیماران‌باشکستگی‌استخوان‌بایدرژیم‌جبران‌کننده‌فسفات‌داده‌شود.

عوارض‌جانبی‌: درصورت‌مصرف‌طولانی‌مدت‌این‌دارودربیماران‌بانارسایی‌مزمن‌کلیه‌ممکن‌است‌ایجادتغییرات‌خلقی‌وروانی‌کند.
بامصرف‌طولانی‌مدت‌ممکن‌است‌باعث‌ایجادیبوست‌،درداستخوانی‌ناشی‌ازتخلیه‌فسفات‌،کاهش‌اشتها،کاهش‌غیرعادی‌وزن‌وسفیدشدن‌مدفوع‌گردد.

تداخل‌های‌داروئی‌: این‌داروزمانی‌که‌همزمان‌بابسیاری‌ازداروهامصرف‌گردد،می‌توانددرجذب‌آنهامداخله‌پیداکندوبنابراین‌بایدازلحاظمقدارمصرف‌وزمان‌مصرف‌مورددقت‌بیشتری‌قرارگیرد.
ازجمله‌این‌داروهامی‌توان‌ازکینیدین‌،داروهای‌ضدانعقادخوراکی‌،ترکیبات‌ضددیسکینزی‌،داروهای‌ضدموسکارینی‌،سایمتیدین‌،رانیتیدین‌،گلیکوزیدهای‌دیژیتال‌،ایزونیازید،کتوکونازول‌،فنوتیازین‌ها،ویتامین‌A،تتراسایکلین‌ها،تیوگزانتین‌هاوفلوئورسدیم‌نام‌برد.

به‌طورکلی‌بایدبه‌بیمارتوصیه‌نمودازمصرف‌داروهاطی‌
2 ـ 1 ساعت‌پس‌ازمصرف‌آنتاسیدهاخودداری‌کنند.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـبرای‌درمان‌زخم‌های‌گوارشی‌،بهترین‌اثرداروزمانی‌خواهدبودکه‌
3ـ1 ساعت‌بعدازغذاویاهنگام‌خواب‌مصرف‌شود.

2 ـسوسپانسیون‌راقبل‌ازمصرف‌بایدتکان‌دادوقرص‌رابه‌خوبی‌جوید.

3 ـاحتمال‌بروزیبوست‌بامصرف‌این‌دارووجودداردکه‌می‌توان‌بااستفاده‌ازفیبرهای‌غذایی‌میزان‌آن‌راکاهش‌داد.

مقدارمصرف‌: به‌عنوان‌ضداسید1200ـ600 میلی‌گرم‌ازسوسپانسیون‌یاقرص‌
6ـ4 باردرروزبین‌غذاوهنگام‌خواب‌مصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌کمک‌درمان‌زخم‌گوارشی‌
3600ـ960 میلی‌گرم‌ازسوسپانسیون‌هر 2ـ1 ساعت‌درروزمصرف‌می‌شود. درمواردشدید
4/8ـ2/6گرم‌باآب‌رقیق‌کرده‌مصرف‌گردد.به‌عنوان‌پایین‌آورنده‌فسفات‌خون‌4/8ـ1/9 گرم‌ازسوسپانسیون‌سه‌تاچهارباردرروزهمراه‌بارژیم‌غذایی‌کم‌فسفات‌استفاده‌گردد.
مقدارمصرف‌درکودکان‌توسطپزشک‌تعیین‌گردد.

/ 0 نظر / 134 بازدید