# آنتی_دوت_مسمومیت__استامینوفن

ACETYLCYSTEINE نام دارو: ان استیل سیستئین

ACETYLCYSTEINE  ان استیل سیستئین مواردمصرف‌: استیل‌سیستئین‌برای‌درمان‌مسمومیت‌بااستامینوفن‌وبه‌منظورجلوگیری‌ازاثرسمی‌آن‌برکبدبه‌کاربرده‌می‌شود. مکانیسم‌اثر: استیل‌سیستئین‌می‌تواندکبدرادربرابرعوارض‌سمی‌متابولیت‌فعال‌استامینوفن‌،ازطریق‌افزایش‌میزان‌گلوتاتیون‌وپیوندبامتابولیت‌فعال‌،محافظت‌نماید. مواردمنع‌مصرف‌: درآسم‌شدیدوحساسیت‌به‌استیل‌سیستئین‌نبایدمصرف‌گردد. هشدارها: 1 ـدرصورت‌وجودزخم‌معده‌بااحتیاطمصرف‌گردد. 2 ـدرمان‌بااین‌داروحتی‌درصورت‌بروزکهیربایدادامه‌یابد. عوارض‌جانبی‌: عوارض‌این‌داروخیلی‌شایع‌نیست‌ولی‌شامل‌واکنش‌های‌حساسیتی‌،انقباض‌برونش‌،ادم‌صورت‌،بثورات‌جلدی‌،آنافیلاکسی‌،گیجی‌،تب‌،تهوع‌واستفراغ‌می‌باشد. نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـدارورامی‌توان‌به‌صورت‌تزریق‌داخل‌وریدی‌تجویزکرد. 2 ـقبل‌ازاستفاده‌ازاین‌دارودردرمان‌مسمومیت‌بااستامینوفن‌ضروری‌است‌که‌محتویات‌داخل‌معده‌تخلیه‌شود. 3 ـدرمان‌بااین‌داروحداکثرظرف‌ 24ساعت‌اول‌پس‌ازمسمومیت‌صورت‌گیرد. مقدارمصرف‌: به‌عنوان‌پادزهردرمسمومیت‌بااستامینوفن‌درابتدامقدار150mg/kgدر 200 میلی‌لیتردکستروز 5%طی‌ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 216 بازدید