سووالات تداخل دارویی

 متن cd اطلاعات دارویی 1 
-تداخلات داروویی
: الف تداخلات دارو با دارو     ب. تداخلات دارو با غذا      ج. تداخلات دارو با داروهای گیاهی

تداخلات دارو با دارو:

تداخلات دارویی در بعضی افراد
قابل توجه بیشتر است (
high risk).

کهنسالان نوزادان افرادی که
ناراحتی کبدی یا کلیوی  بیماران پیوند عضو دارند
.

افرادیکه چندین دارو مصرف می
کنند (
poly pharmacy)

داروهای پرخطر high risk:
داروهایی که ایندکس درمانی پایین دارند مانند وارفارین دیگوکسین تئوفیلین

داروهای القاکننده  آنزیمی :فنوباربیتال فنیتوئین کاربامازپین

بیماریهای پرخط آنمی آپلاستیک
آسم،ناراحتی قلبی دیابت صرع بیماریهای کبدی بیماریهای تیرویید

تداخلات دارویی براساس مکانیسم
تقسیم بنذی می شوند :

1- تداخل فارماکوکنتیک  : هنگامی که یک دارو بتواند جذب،انتشار،
متابولیسم ، دفع داروی دیگری را تغییر دهد اتفاق می افتد

 2- فارماکودینامیک: زمانی که تداخل از طریق
گیرنده ها و از مکانیسم غیر فارماکوکنتیک اتفاق افتد

 3- فارما سوتیکال  : زمانی که تداخل قبل از ورود به بدن صورت گیرد
که بیشتر ناسازگاری دارویی نامیده می شود

1-      
تداخل فارماکوکنتیک:

تداخل براساس جذب:

-متوکلوپرامید با افزایش سرعت
حرکات روده جذب داروهای خوراکی همزمان کاهش می دهد

 برعکس آنتی کولینرژیکها با کاهش سرعت حرکات روده
جذب داروهای خوراکی همزمان افزایش می دهد

رزینها و موادخوراکی فیبردار
باجذب سطحی داروها  جذب سیستمیک آنها را
کاهش می دهد

بعضی داروها مانند تتراسیکلین و
فلوروکبنولونها (سیپروفلوکساسین ...)با تشکیل کمپلکس نامحلول با املاح دوظرفیتی
مانع جذب آنها می شوند رعایت حداقل دو ساعت فاصله بین زمان مصرف آنها لازم است

 بعضی داروها با تغییر PH محیط در جذب و دغع سایر داروها تغییر ایجاد می کنند  کتکونازول برای جذب به محیط اسیدی نیاز دارد
آنتی اسیدها  و مهارکننده ای پمپ در مصرف
همزمان جذب آن را کاهش می دهند  

مصرف همزمان کوتریموکسازول و
ویتامین ث باعث کرستالوری و آسیب به نفرون ها می شود

بعضی آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف
با تغییر فلور طبیعی روده از متابولیسم داروها در روده جلوگیری و اثر سمی آنها را
افزایش می دهد مانند مصرف همزمان دیگوکسین و اریترومایسین

مصرف همزمان بعضی آنتی
بیوتیکهای وسیع الطیف با مختل کردن جذب مجدد استروژنهای استریفیه شده مانند
OCPغلظت آنها را کاهش و
احتمال بارداری ناخواسته را افزایش می دهد و با توجه به خطر مصرف
OCP بر روی جنین مستلزم توجه جدی است

داروهای ضد سرطان با آسیب به
جدار روده جذب داروها را زیادتر می کنند

اورلیستات با جذب سطحی  چربی ها جزب سیستمیک ویتامینهای محلول در چربی را
کاهش می دهد

تداخل در انتشار:  بحث پروتیین بایندینگ  و توزیع سلولی

Pb: داروها پس از ورود به خون به پروتیینهای پلاسما متصل می شوند و
فقط بخش آزاد آنها از نظر دارویی فعال است مصرف دو دارو که جایگاه اتصال یکسان و
پروتیین بایندینگ بالا دارند می تواند غلظت داروی آزاد را فزایش و باعث تشدید اثر
سمی شود و در مصرف همزمان سولفونیل اوره ها با سولفونامیدها و
NSAIDs  این اتفاق می افتد

توزیع سلولی : ورود گوانتیدین
به درون سلول با
TCA مهار و اثر آن کاهش می یابد

 

متابولیسم : القا آنزیمی و مهار
آنزیمی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در کبد مجتمع آنزیمی وجود دارد
که کار متابولیسم داروها و سایر مواد خارجه وارد شده به بدن را انجام می دهد
مهمترین آن سیتوکروم 
p475 است زیر واحد cyp3A4و cyp2D6 از همه بیشتر است 

القا آنزیمی : یعنی مصرف  دارویی بتواند تولید آنزیمهای متابولیزه کننده
را افزایش دهد
cyp2d6 خیلی
قابا القا نیست داروهای با نیمه عمر کمتر زمان القا توسط آنها کوتاهتر است  . ریفامپین القا کننده کبدی است و و 24 ساعت پس
از شروع مصرف القا آنزیمی ایجاد می کند فنوباربیتال کاربامازپین دود سیگار نیز
القا کننده است                                                                                                                                                                                                               افراد
سیگاری به تیوفیلین دیر تر پاسخ می دهند و دز بیشتری نیاز دارند.                                                                                                                              القا کننده های مهم :
باربیتوراتها، کاربامازپین،ریفامپین، اتانول،تروگلیتازون، امرازول و نویراپین

مهار آنزیمی : یعنی مصرف  دارویی بتواند تولید آنزیمهای متابولیزه کننده
را کاهش دهد

مهر آنزیمی سریعتر اتفاق می افتد و قابل برگشت است
کتکونازول اریترومایسین ...
القا کننده هستند  اریترومایسین غلظت
تیوفیلین را بالا می برد  چه باید کرد ؟ یا
از آنتی بیوتیک دیگری استفاده کنیم مثلا آزیترومایسین  یا سطح دارو در خون بیمار مانیتور کنیم  گاهی اثر دارو را مانیتور می کنیم مثلا در مورد
وارفارین
pt را اندازه می گیریم

مهار کننده های مهم :
اریترومایسین ، سایمتیدین، کتکونازول ...

بعضی داروها با کاهش جریان خون
کبد از متابولیسم داروها می کاهند

ژنتیک پلی مورفیسم : بعضی افراد
هستند که در آنها آنزیمهای متابولیزه کننده برخی دلروها وجود ندارد یا کم است این
افراد با مصرف داروی مذکور در دز دوم یا سوم وارد فاز عوارض می شوند مثل داکسی
سایکلین

همچنین اثر سداتیوی آنت
هیستامینها در افراد مختلف متفاوت است به علت تفاوت ژنی

افراد کند استیله کننده و تند
استیله کننده در مصرف ایزونیازید چنین حکایتی دارند

تداخل دارویی براساس سیکل کبدی روده ای

داروهایی که از طریق صفرا در
روده وارد می شوند دوباره در انتهای لوله گوارش بازجذب می شوند آنتی بیوتیکهای
وسیع الطیف که فلور طبیعی روده را به هم می زنند در جذب مجدد داروها اختلال کرده
غلظت آنهارا کاهش می دهند  مثل کاهش اثر
ocp در مصرف همزمان با
اریترومایسین

تاریخ انقضا دارو : زمانی است
که دارو هنوز 90 درصد داروی سالم دارد 
انقضا تاریخ صرفا بیاثر شدن دارو نیست بلکه در بعضی موارد بخش تخریب شده به
متابولیت سمی تبدیل می شود مثلا مصرف تتراسیکلین تاریخ گذشته باعث سنرروم فانکونی
(نفریت توبولر کلیوی ) می شود لذا مصرف داروی تاریخ گذشته به هیچ وجه توصیه نمی
شود.

نکات کلیدی:

فلوواکسامین باعث مهار اثر
تیوفیلین وکافیین میشود.

داوهای ضد ویروس و ضدقارچ (ایتراکونازول/کتوکونازول
وایندیناویر)مهارکننده قوی هستند

دفع:

بیشتر تداخلات در سطح کلیه است
چون اکثر داروها دفع کلیوی دارند.

پروبنسید در این مسیر رقابت
میکند وباعث افزایش غلظت داروها ودر نهایت سمیت میشود.

بیکربنات سدیم باعث قلیایی کردن
وآمونیوم کلراید اسیدی کردن محیط میشود. بیکربنات باعث افزایش کلیرانس لیتیم و
افزایش دفع کلیوی آن میشود.

آنتی اسیدها باعث افزایش
کلیرانس سالیسیلاتها میشوند.

درمسمومیت با متانول اتانول
تجویز می شود تا دفع متانول تسریع شود و متابولیت سمی متانول تشکیل نشود

تداخلات فارماکودینامیک

لغت شناسی تداخل فارماکودینامیک
: اگر فردی داروی
A  با اثر معادل 2 وداروی با اثر معادل  B
مصرف کند

A +b  :::::::::::::::::::::::: 2+3=5                                           
sumation 

A+B:::::::::::::::::::::::::::
2+3=6                                       
synergism                                                

A+B:::::::::::::::::::::::::::::
2+3=1                                      
Antagonism

نسخه 1)

 

Tab
  Cotrimoxazol                                
  N=30

Supp
  Indomethacin                             
  N=10

Tab Eff   Vit C                                         
  N=10

Vag.
  TripelSulfa   Gell                           n=1

 

نسخه 2)

سایمتیدین باعث مهار
  متابولیسم آمینوفیلین، تـیوفیلین و سالبوتامول میشود. بهتر است از فاموتیدین
  استفاده شود یا
ALMg. بعضی داروها روکش روده ای دارند ودر PH=8 حل
  میشوند. مصرف آنتی اسید همزمان اثر آنها را کاهش می دهد

 

Tab  Cimethidin                         n=40

Tab
  SR Teophilin                       
  n=40

Spray   SalboThamol                   n=1

 

 

نسخه3)

نکات

نسخه

Doxy با توقف چرخه رود ای
  کبدی اثر
ocp را کم می
  کند

Doxy فلور طبیعی روده ای را بهم میزند و
  کنژوگاسیون را بهم میزند

Cap  Doxy.                                        N=30

Tab
  OCP  LD                                      n=63

Ceftriaxon   Amp.                              N=1

نسخه
4

اثرات تضعیف CNS بصورت
  جمع شونده بروز پیدا میکند

 

Diazepam
  5mg                                   
  n=20

AcetaminoPhen  Codein                    n=20

Diphenhydramin       Sy.                      N=1

 

نسخه
5

 

Ag  گیرنده بتا(سالبوتامول) و Antagonist گیرنده بتا(پروپرانولول) ودر نهایت اثرات خنثی از هر دو دارو

Tab  Inderal 20mg                                 n=50

Spray  SalboThamol                              n=1

Atrovent
  Spray                                      
  n=1

 

-         
دیگوکسین همراه ماکرولیدها به
دلیل اینکه ماکرولیدها پی گلایکوپروتئین موثر در دفع ادراری دیگوکسین را مهار می
کند غلظت دیگوکسین بیشتر می شود

-         
 دیگوکسین با داروهای ضد
قارچ(ایتراکونازول،کتکونازول)  متابولیسم
دیگوکسین مهار و سمیت آن افزایش می یابد

-         
تاموکسیفن +
ضدافسردگیها(بوپروپیون ، فلوواکسامین) : کاهش تولید متابولیت فعال تاموکسیفن

-         
وارفارین + ضدقارچها : افزایش
سمیت وارفارین

-         
وارفارین + کاربامازپین : کاهش
غلظت وارفارین

-         
وارفارین + فیبراتها : افزایش
اثر وارفارین با مکانیسم نامشخص

-         
وارفارین + NSAIDs: افزایش خطر خونریزی

-         
وارفارین + استاتینها : افزایش
غلطت وارفارین

-         
وارفارین+ آنتی بیوتیکها
(مترونیدازول و کوتریموکسازول) : افزایش غلظت وارفارین

-         
وارفارین + هورمونهای تیروئید :
افزایش خطر خونریزی

کدامیک از داروهای ماکرولیدی ذیل
قادرنیست فعالیت سیستم آنزیماتیک CYP450 را بطور قابل توجهی مهار کند و بنابراین تداخل کمتری در مقایسه
با سایر ماکرولیدها با داروهای دیگر دارد؟

اریترومایسین   

 

کلاریترومایسین

 

تلیترومایسین

 

آزیترومایسین

 

Top of Form

 

در صورتی که نیاز به مصرف همزمان آنتی
اسیدها و ترکیبات حاوی آهن باشد چه توصیه ای به بیمار می کنید؟

انتخاب گزینه

هر دو دارو را همزمان مصرف کند

 

به هیچ وجه دو دارو را نباید در یک
  روز مصرف نمود

 

دو دارو را به فاصله 2 ساعت مصرف
  کند

 

مصرف دو دارو با فاصله زمانی نیم
  ساعت

 

 

کدام
عبارت در مورد گریز گریزوفولوین صحیح است؟

بهتر است با معده پر و همراه غذای
  چرب مصرف شود

 

بهتر است با معده خالی و همراه دو
  لیوان آب مصرف شود

 

جذب گوارشی دارو ارتباطی با مصرف آن
  همراه با غذا ندارد

 

بهتر است با معده پر و همراه غذای
  حاوی فیبر زیاد مصرف شود

 

جذب خوراکی آلندرونات با کدامیک از
مواد غذایی کاهش می یابد؟

آب پرتقال

 

هر سه مورد

 

قهوه

 

شیر و لبنیات

 

در بیماران تحت درمان با فورازولیدون
چه نوع تداخل دارویی محتمل است؟

این دارو مهارکننده مونوآمین
  اکسیداز (MAO) است
  احتمال بروز بحران زیادی فشار خون را با بعضی داروها دارد.

 

این دارو القاء کننده آنزیم های CYP450 می باشد و اثر بعضی داروها . را تضعیف می کند.

 

این دارو با چرخه روده ای – کبدی
  بعضی داروها تداخل دارد.

 

این داروی مهار کننده آنزیم های CYP450 می باشد و اثر بعضی داروها را تشدید
  می کند

 

 

تداخل دارویی سالبوتامول و
پروپرانولول چیست؟

فارماکودینامیک: آگونیست +
  آنتاگونیست

 

فارماسوتیکال: تشکیل رسوب

 

فارماکوکینتیک: تداخل در جذب

 

فارماکوکینتیک: تداخل در سطح غیر
  گیرنده

 

 

مصرف همزمان لیتیم کربنات و
هیدروکلرتیازید چه تداخلی را دارد؟

هیدروکلرتیازید دفع ادراری لیتیم
  کربنات را می افزاید

 

تداخل نداشته و کاملا بدوون خطر
  خواهد بود

 

لیتیم کربنات بشدت اثر دیورتیک
  هیدروکلرتیازید را می کاهد

 

با مصرف هیدروکلرتیازید سطح خونی
  لیتیم افزایش می یابد

 

 کدامیک
از داروهای ذیل از نظر متابولیک تداخل کمتری با داروهای دیگر داشته و احتمال مهار
متابولیسم توسط آنها کمتر است؟

رانیتیدین

 

فاموتیدین

 

امپرازول

 

سایمتیدین

 

 

تداخل ترانیل سیپرومین و
دکسترومتورفان چگونه است؟

دکسترومتورفان القاء کننده CYP450 است و متابولیسم دکسترومتورفان را
  می افزاید

 

دکسترومتورفان یک مهار کننده CYP450 است و متابولیسم دکسترومتورفان را
  کم می کند

 

هیج تداخلی با مصرف این دو دارو
  وجود ندارد.

 

در صورت مصرف همزمان با
  دکسترومتورفان خطر بحران زیادی فشار خون وجود دارد.

 

 

در صورت مصرف همزمان داروهایی نظیر
کلرپرومازین، محصولات حاوی کدئین، بنزودیازپین ها و باکلوفن با دوزهای بالا چه
نگرانی وجود دارد ؟

تضعیف شدید CNS و احتمال دپرسیون تنفسی

 

احتمال بروز استفراغ شدید

 

تشدید عوارض خارجی هرمی

 

کاهش شدید قند خون

 

داروهای دیورتیک محبوس کننده پتاسیم
مانند تریامترن و بخصوص اسپیرونولاکتون با کدامیک از عوامل ذیل تداخل دارند؟

CaCo3

 

هیچکدام

 

Kcl

 

Feso4

 

 

کدام عبارت ذیل صحیح است؟

داروهای گیاهی بدون ضرر بوده و
  هیچگونه تداخلات دارویی ندارند

 

داروهای گیاهی ممکن است تداخلات
  دارویی خطرناک ایجاد کنند

 

داروهای گیاهی فقط ممکن است جذب
  گوارشی دار

/ 0 نظر / 2311 بازدید