ترفنادین

 

TERFENADINE

مواردمصرف‌: ترفنادین‌ برای‌ جلوگیری ‌ازعلایم‌ناشی‌ازحساسیت‌،مانندتب‌یونجه‌وکهیربکاربرده‌می‌شود.

مکانیسم‌اثر: اثرضدآلرژی‌این‌دارو  ناشی‌ازرقابت‌آن‌باهیستامین‌برای‌اتصال‌به‌گیرنده‌های‌H1است‌وبه‌این‌ترتیب‌ازبروزاثرات‌هیستامین‌جلوگیری‌می‌کند.

فارماکوکینتیک‌: ترفنادین‌بخوبی‌ازدستگاه‌گوارش‌جذب‌می‌گردد.
به‌مقدارزیادبه‌پروتئینهای‌پلاسمامتصل‌می‌شودوبه‌صورت‌متابولیت‌درادرارومدفوع‌دفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌: درصورت‌وجودآریتمی‌قلبی‌نبایدمصرف‌گردد.

هشدارها: 1 ـاحتمال‌بروزآریتمی‌قلبی‌بامقادیرمصرف‌زیادوجوددارد.

2 ـازمصرف‌همزمان‌باداروهای‌کاهنده‌پتاسیم‌خون‌بایدخودداری‌گردد.

3 ـدرمصرف‌همزمان‌باداروهای‌ایجادکننده‌آریتمی‌احتیاطشود.

عوارض‌جانبی‌: مهمترین‌عارضه‌جانبی‌این‌دارواحتمال‌بروزآریتمی‌قلبی‌است‌.
اثرات‌تسکینی‌وضدموسکارینی‌آن‌بسیارکم‌است‌ومعمولابامقادیرمصرف‌زیاددیده‌می‌شود.

تداخل‌های‌دارویی‌:
مصرف‌همزمان‌باداروهای‌مهارکننده‌آنزیم‌های‌کبدی‌مانندکتوکونازول‌،اریترومایسین‌وسایرایمیدازولهای‌ضدقارچ‌احتمال‌آریتمی‌قلبی‌راافزایش‌می‌دهد.
استفاده‌ازترکیبات‌ضدآریتمی‌،ضدجنون‌وضدافسردگی‌سه‌حلقه‌ای‌اثرآریتمی‌زایی‌این‌داروراافزایش‌می‌دهد.

نکات‌قابل‌توصیه‌:
1 ـدرصورت‌بروزآریتمی‌قلبی‌مصرف‌داروقطع‌گردیده‌وبه‌پزشک‌مراجعه‌شود.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌:
درتب‌یونجه‌ورینیت‌آلرژیک‌روزی‌ 60 میلی‌گرم‌ودرصورت‌لزوم‌حداکثرتا 120 میلی‌گرم‌مصرف‌می‌گردد.درحساسیت‌پوستی‌
120 میلی‌گرم‌دریک‌یادونوبت‌درروزمصرف‌می‌شود.

کودکان‌:
درکودکان‌ 6 ـ 3 سال‌ 15 میلی‌گرم‌دوباردرروزودرکودکان‌ 12 ـ 6 سال‌ 30میلی‌گرم‌دوباردرروزمصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:
این دارو بخاطر تداخلات دارویی خطر ناک از بازار حذف شده است وبجای آن فکسوفنادین آمده
است

Tablet:
60mg

/ 0 نظر / 105 بازدید