ACTIVATED CHARCOAL ذغال فعال

 

مواردمصرف‌: زغال‌فعال‌برای‌درمان‌غیراختصاصی‌اورژانس‌درمسمومیت‌ناشی‌ازاکثرداروهاوموادشیمیایی‌مصرف‌می‌شود. این‌دارومی‌تواندبه‌بسیاری‌ازسموم‌درمعده‌پیوندیافته‌وجذب‌آنهاراکاهش‌دهد،هرچندکه‌درمسمومیت‌باسیانورکاملابی‌اثرودرمسمومیت‌بااسیدهای‌معدنی‌،بازهای‌سوزاننده‌،اتانول‌،متانول‌واملاح‌آهن‌،اسیدبوریک‌وموادپاک‌کننده‌نسبتبی‌اثراست‌. این‌داروبرای‌درمان‌اسهال‌،سوءهاضمه‌،هیپرکلسترولمیاوکمک‌به‌جذب‌گازهای‌روده‌که‌موجب‌نفخ‌می‌شوندنیزمصرف‌می‌شود.

مکانیسم‌اثر: به‌عنوان‌داروی‌ضداسهال‌،زغال‌فعال‌شده‌بسیاری‌ازمحرکهایی‌راکه‌موجب‌اسهال‌ونارحتی‌گوارشی‌می‌شوند،جذب‌سطحی‌می‌کند. به‌عنوان‌پادزهراین‌داروموادسمی‌خورده‌شده‌راجذب‌سطحی‌کرده‌ومانع‌ازجذب‌آنهادرمعده‌وروده‌می‌شود.

فارماکوکینتیک‌: این‌داروازمجرای‌ گوارش‌جذب‌نمی‌شودومتابولیزه‌نیزنمی‌گردد. راه‌اصلی‌دفع‌آن‌ازطریق‌ مدفوع‌است‌. حداکثراثردرمانی‌چنانچه‌داروطی‌ 30 دقیقه‌پس‌ازبلع‌ماده‌سمی‌تجویزگردد،حداکثراثردرمانی‌حاصل‌می‌گردد.

هشدارها: 1 ـمصرف‌داروممکن‌است‌موجب‌بروزتهوع‌واستفراغ‌گردد که‌ممکن‌است‌درمواردبلع‌مواد سوزاننده‌یاهیدروکربن‌های‌فرارخطرناک‌باشد.

2 ـمصرف‌طولانی‌این‌داروبرای‌رفع‌ناراحتی‌های‌گوارشی‌کودکان‌زیر 3 سال‌،ممکن‌است‌سوءتغذیه‌ایجادنماید.

تداخل‌های‌دارویی‌: زغال‌فعال‌می‌تواندداروهای‌موجوددرلوله‌گوارش‌راجذب‌کند. جذب‌استیل‌سیستئین‌خوراکی‌وشربت‌ایپکاراکاهش‌می‌دهد. لذادرمواردی‌که‌مصرف‌هردودارولازم‌است‌توصیه‌می‌شودکه‌زغال‌رافقط پس‌ازاتمام‌استفراغ‌تجویزکرد. زغال‌رانبایدباشیریاشربت‌مخلوطکردزیراظرفیت‌جذب‌باآن‌کاهش‌می‌یابد.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـدارودرظرف‌دربسته‌نگهداری‌شود.

2 ـاگرقبلابه‌مسموم‌شربت‌ایپکاداده‌شده‌است‌،بعدازبروزاستفراغ‌ازاین‌دارواستفاده‌شود.

3 ـاستفاده‌طولانی‌مدت‌این‌داروبه‌عنوان‌ضدنفخ‌توصیه‌نمی‌گردد. و باعث کمبود ویتامینها می شود

4 ـاین‌دارورنگ‌مدفوع‌راسیاه‌می‌کند،اگرچه‌این‌مسأله‌ازنظردرمانی‌اهمیت‌ندارد.

5 ـازمصرف‌همزمان‌باسایرداروهاخودداری‌شود.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: درمسمومیت‌حادمقدار 100gـ 30 گرم‌ (g/kg 2ـ 1) به‌صورت‌سوسپانسیون‌درآب‌مصرف‌می‌شود. دردرمان‌اسهال‌،مقدار 520 میلی‌گرم‌مصرف‌می‌شودکه‌برحسب‌نیاز،هر 30دقیقه‌تایکساعت‌تکرارمی‌شود،حداکثرمقدارمصرف‌دراین‌موارد 4g/dayمی‌باشد. به‌عنوان‌ضدنفخ‌،مقدار 4 - 1گرم‌ازداروسه‌باردرروزبعدازغذامصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Tablet: 250mg

Suspension: 30g / 240ml

/ 1 نظر / 30 بازدید
محب ولایت

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ سلام علیکم [گل] ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ [گل] [گل]امام جواد علیه السلام فرمودند: [گل] [گل] [گل] [گل]نعمتی که برای آن شکر گزاری نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نگردد. [گل] [گل] [گل] [گل]ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ [گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ پروردگارا قاصرم در شکرت، تو را شاکرم به شایستگی شکرت[گل] ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥