DISODIUM EDETATE

 

مواردمصرف‌: این‌دارودردرمان‌اضطراری‌زیادی‌کلسیم‌خون‌،کنترل‌آریتمی‌بطنی‌ناشی‌ازمسمومیت‌دیژیتال‌ودرمان‌مسمومیت‌حادیامزمن‌باسرب‌وآنسفالوپاتی‌ناشی‌ازآن‌به‌کارمی‌رود.

مکانیسم‌اثر: این‌داروبابسیاری‌ازکاتیونهای‌ 2 و 3 ظرفیتی‌تشکیل‌کمپلکس‌می‌دهدامابیشترین‌تمایل‌رابه‌کلسیم‌دارد.

فارماکوکینتیک‌: نیمه‌عمردفع‌دارودرحدودیکساعت‌است‌وازراه‌کلیه‌هادفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌: دربی‌ادراری‌وبیماری‌تصلب‌شرایین‌نبایدمصرف‌شود.

هشدارها: 1 ـمصرف‌این‌داروتنها درمواردشدیدبیماری‌توصیه‌ می‌شود.

2 ـانفوزیون‌سریع‌داروباعث‌سقوطناگهانی‌غلظت‌کلسیم‌ومرگ‌می‌گردد.

3 ـدرافرادمبتلابه‌کمی‌پتاسیم‌خون‌بایدبااحتیاطمصرف‌شود.

عوارض‌جانبی‌: احتمال‌نکروزلوله‌های‌کلیوی‌به‌خصوص‌درکم‌ادراری‌وجوددارد.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 50mg/kg/dayتاحداکثر 3g/dayمصرف‌می‌شود. مقدارمصرف‌طی‌ 3 ساعت‌یابیشترانفوزیون‌می‌شود.

کودکان‌: مقدار 40mg/kg/dayتاحداکثر70mg/kg/dayمصرف‌می‌شودکه‌بایدباغلظت‌کمتراز 3% درمدت‌ 3 ساعت‌ویابیشترانفوزیون‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Injection: 150mg/ml

/ 0 نظر / 71 بازدید