HYDROXYZINE هیدروکسی زین

 

HYDROXYZINE

مواردمصرف‌: هیدروکسی‌زین‌دردرمان‌اضطراب‌وتنش‌عصبی‌،به‌عنوان‌آرام‌بخش‌قبل‌ازبیهوشی‌عمومی‌،کاهش‌عوارض‌قطع‌موادمخدروالکل‌،کنترل‌خارشهای‌آلرژیک‌ازجمله‌کهیرمزمن‌وکنترل‌تهوع‌واستفراغ‌استفاده‌می‌گردد.

مکانیسم‌اثر: اثرضداضطراب‌این‌دارواحتمالاناشی‌ازاثرآن‌برنواحی‌زیرقشری‌CNSاست‌.
اثرآرام‌بخشی‌وخواب‌آوری‌آن‌نیزاحتمالابدلیل‌خاصیت‌ضدهیستامینی‌می‌باشد. به‌همین‌علت‌اثرضدخارش‌نیزدارد.
اثرضداستفراغ‌نیزاحتمالابه‌اثرضدموسکارینی‌آن‌مربوطمی‌شود.

فارماکوکینتیک‌: زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثرهیدروکسی‌زین‌بعدازمصرف‌خوراکی‌30
ـ 15 دقیقه‌وطول‌مدت‌اثرآن‌ 6 ـ 4ساعت‌است‌.

هشدارها: 1 ـاحتمال‌بروزخشکی‌دهان‌درمصارف‌طولانی‌مدت‌وجوددارد.

2 ـمصرف‌این‌دارودرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌واحتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبایدبااحتیاطصورت‌گیرد.

عوارض‌جانبی‌: خواب‌آلودگی‌وخشکی‌دهان‌ازعوارض‌شایع‌این‌داروهستند.

تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبافرآورده‌های‌مضعف‌CNS،داروهای‌ضدافسردگی‌سه‌حلقه‌ای‌وداروهای‌کاهنده‌فشارخون‌باعث‌افزایش‌اثرآنهامی‌گردد.
اثرقی‌آورآپومرفین‌رادرصورت‌مصرف‌همزمان‌کاهش‌می‌دهد. مصرف‌همزمان‌داروهای‌ضددردمخدرشبه‌تریاک‌بااین‌دارواثرضددردومضعف‌CNSآنهاراافزایش‌می‌دهد.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌،ازانجام‌کارهای‌دقیق‌که‌احتیاج‌به‌هوشیاری‌دارندخودداری‌شود.

2 ـاحتمال‌بروزخشکی‌دهان‌وجوددارد.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌داروی‌ضداضطراب‌یاآرام‌بخش‌ـخواب‌آور،مقدار
100 ـ 50میلی‌گرم‌به‌صورت‌مقدارواحدمصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌ضداستفراغ‌ویاضدهیستامین‌مقدار
100 ـ 25 میلی‌گرم‌سه‌یاچهارباردرروزبرحسب‌نیازمصرف‌می‌شود.

کودکان‌: به‌عنوان‌ضداضطراب‌یاآرام‌بخش‌ـخواب‌آور
0/6mg/kgبه‌صورت‌مقدارواحدمصرف‌می‌شود.
به‌عنوان‌ضداستفراغ‌وضدهیستامین‌ 0/5mg/kgهر 6
ساعت‌برحسب‌نیازمصرف‌می‌گردد. درموردکودکان‌کمتراز 6 سال‌12/5 میلی‌گرم‌هر 6 ساعت‌ودرکودکان‌بزرگتر
25 ـ 12/5 میلی‌گرم‌هر 6 ساعت‌مصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Syrup:
10mg / 5ml

Tablet:
10mg, 25mg

/ 0 نظر / 150 بازدید