تجویز تک دزروزانه آمینوگلیکوزیدها یک تیر و چند نشان :

                                                                                                          

1تجویز تک دزروزانه آمینوگلیکوزیدها یک تیر و چند نشان :1

-   اثر درمانی بیشتر

2-   عوارض سمیت کلیوی کمتر

3-     صرفه جویی درهزینه تزریقات و وقت بیمار

4-    کاهش عوارض تزریقات

آمینو گلیکوزیدها شامل : جنتامایسن، استرپتومایسین ، کانامایسین ،آمیکاسین و غیره است .

مکانیسم عمل : اینها مهار کننده های غیر قابل برگشت ساخت پروتئین هستند ولی مکانیسم باکتریسیدی آنها دقیقا مشخص نیست.

کاربرد بالینی: آمینو گلیکوزیدها اکثرا علیه باکتریهای روده ای گرم منفی به کارمیرود ولی هرعضو این گروه کاربرد خاص خود را دارند.

روش تجویز: (( به طور سنتی آمینوگلیکوزیدها برای بیماران با کارکرد طبیعی کلیه،به صورت دو یا سه دز منقسم مساوی در روز تجویز می شوند .آمینوگلیکوزیدها دارای خاصیت کشتن وابسته به غلظت هستند ،یعنی افزایش غلظت موجب افزایش کشتن باکتریها و با سرعت بیشتر می گردد. آنها همچنین دارای تاثیر پست آنتی بیوتیک قابل توجه هستند ، به نحوی که فعالیت ضدباکتریایی بیش از زمانی که داروی قابل اندازه گیری حضور دارد وجود خواهد داشت. به علت این خواص،

یک  میزان معین از آنتی بیوتیکها ممکن است هنگامی که به صورت یک دزبزرگ تجویز می شود،کارآیی بیشتر نسبت به دزهای متعدد کوچکتر داشته باشد.

سمیت آمینوگلیکوزیدها هم وابسته به زمان و هم وابسته به غلظت می باشد . تا زمانی که آستانه غلظتی(از 2میکروگرم بر میلی لیتر) از دارو حاصل نشده است سمیت غیر محتمل است . اما پس از گذشت آستانه زمان مهم خواهد بود و در دزهای بالینی ،زمان پس از این آستانه با دزهای متعدد و کوچک،بالاتر از یک دز منفرد است.

مطالعات بالینی متعدد نشان می دهند که یک دز منفرد روزانه آمینوگلیکوزیدها به همان اندازه دزهای متعدد کوچکتر موثر است و سمیت آن نیز بیشتر نیست و اغلب کمتر است.

بنابراین بسیاری از صاحبنظران امروزه پیشنهاد می کنند:

 که آمینوگلیکوزیدها در بسیاری از وضعیتهای بالینی بجز استثنائات زیر به صورت تک دز روزانه تجویز شوند .

استثنائات: آمینوگلیکوزیدها در درمان ترکیبی آندوکاردیت انتروکوکی ،استرپتوکوکی،استافیلوکوکی همچنان به صورت سه دز کوچک توصیه می شوند . نقش دز بزرگ در طی حاملگی و اطفال مشخص نشده است.

برگرفته از کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی ویرایش هشتم ص 963 و964 

/ 2 نظر / 35 بازدید
hemtom

دکتر بهتره مطالب کاربردی باشن