دیفن هیدرامین کمپاند

 

DIPHENHYDRAMINE
COMPOUND

مواردمصرف‌:
این‌داروبرای‌تسکین‌سرفه‌ونشانه‌های‌احتقانی‌آن‌مصرف‌می‌شود.همچنین‌انقباض‌نایژه‌هاناشی‌ازهیستامین‌رانیزتخفیف‌می‌دهد.

مکانیسم‌اثر:
این‌ترکیب‌دارای‌اثرضدهیستامین‌وضدکولینرژیک‌است‌وباعث‌تسکین‌سرفه‌می‌شود. بدلیل‌داشتن‌کلرورآمونیوم‌دارای‌اثرخلطآوروبدلیل‌داشتن‌اثرآنتی‌کولینرژیک‌باعث‌کاهش‌ترشحات‌نایژه‌می‌شود.
درضمن‌علایم‌احتقان‌راکه‌اغلب‌باسرفه‌همراه‌است‌ازبین‌می‌بردوباعث‌کاهش‌احتقان‌بینی‌ونایژه‌می‌شود.

فارماکوکینتیک‌:
اثرخوراکی‌این‌داروپس‌از60 ـ 15 دقیقه‌ظاهرمی‌گردد. دفع‌آن‌کلیوی‌بوده‌وبه‌صورت‌متابولیت‌است‌.کلرورآمونیوم‌ازراه‌دستگاه‌گوارش‌طی‌6
ـ 3 ساعت‌جذب‌گردیده‌ودرکبدمتابولیزه‌وبه‌اسیدکلریدریک‌واوره‌تبدیل‌وازکلیه‌دفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌:
این‌دارودرعیب‌شدیدکارکبدوکلیه‌،دربیمارانی‌که‌مبتلابه‌اسیدوزاولیه‌تنفسی‌می‌باشندودرصورت‌وجودپورفیریانبایدمصرف‌شود.

هشدارها:
1 ـاین‌فرآورده‌دراختلال‌کارکلیه‌بایدبااحتیاطتجویزگردد.

2
ـمصرف‌این‌دارودرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌،احتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبایدبااحتیاطصورت‌گیرد.

عوارض‌جانبی‌:
احتمال‌تحریک‌مخاطمعده‌وایجادناراحتی‌معده‌،بی‌اشتهایی‌،تهوع‌واستفراغ‌بامصارف‌زیادآن‌وجوددارد.
دربیماران‌بااختلال‌کارکلیه‌ممکن‌است‌عوارض‌پوستی‌وحساسیتی‌افزایش‌یابد.این‌داروهمچنین‌بدلیل‌داشتن‌دیفن‌هیدرامین‌می‌تواندعوارض‌ضدموسکارینی‌ازخودنشان‌دهد.

تداخل‌های‌دارویی‌:
بدلیل‌وجوددیفن‌هیدرامین‌دراین‌فرآورده‌استفاده‌همزمان‌بامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌این‌داروراافزایش‌دهد.
استفاده‌همزمان‌آن‌باداروهای‌آنتی‌کولینرژیک‌اثرات‌جانبی‌این‌داروراتشدیدمی‌کند.مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آنهابرروی‌گوش‌
(ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌) رابپوشاند. بدلیل‌وجودسیترات‌سدیم‌درفرآورده‌احتمال‌تداخل‌باکینیدین‌،ضداسیدهابخصوص‌بی‌کربنات‌سدیم‌،داروهای‌حاوی‌کلسیم‌ودیگوکسین‌وجوددارد.

نکات‌قابل‌توصیه‌:
1 ـاین‌داروممکن‌است‌باعث‌خواب‌آلودگی‌گردد.

2
ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌غذامصرف‌گردد.

3
ـدرصورت‌مصرف‌این‌داروتشخیص‌آپاندیسیت‌وعلایم‌سمی‌برگوش‌ناشی‌ازداروهامشکل‌می‌گردد.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌:
مقدار 5 یا 10 میلی‌لیترهردویاسه‌ساعت‌مصرف‌می‌گردد.

کودکان‌:
5 ـ 1 سال‌مقدار 2/5 میلی‌لیترهرسه‌یاچهارساعت‌ودرکودکان‌ 12 ـ 6سال‌مقدار 5 میلی‌لیترهرسه‌یاچهارساعت‌مصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Syrup:
(Diphenhydramine HCI 12.5mg+ Sodium Citrate 50mg + AmmoniumChloride 125mg +
Menthol 1mg) / 5ml

/ 0 نظر / 53 بازدید