دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

ترفنادین

  TERFENADINE مواردمصرف‌: ترفنادین‌ برای‌ جلوگیری ‌ازعلایم‌ناشی‌ازحساسیت‌،مانندتب‌یونجه‌وکهیربکاربرده‌می‌شود. مکانیسم‌اثر: اثرضدآلرژی‌این‌دارو  ناشی‌ازرقابت‌آن‌باهیستامین‌برای‌اتصال‌به‌گیرنده‌های‌H1است‌وبه‌این‌ترتیب‌ازبروزاثرات‌هیستامین‌جلوگیری‌می‌کند. فارماکوکینتیک‌: ترفنادین‌بخوبی‌ازدستگاه‌گوارش‌جذب‌می‌گردد.به‌مقدارزیادبه‌پروتئینهای‌پلاسمامتصل‌می‌شودوبه‌صورت‌متابولیت‌درادرارومدفوع‌دفع‌می‌گردد. مواردمنع‌مصرف‌: درصورت‌وجودآریتمی‌قلبی‌نبایدمصرف‌گردد. هشدارها: 1 ـاحتمال‌بروزآریتمی‌قلبی‌بامقادیرمصرف‌زیادوجوددارد. 2 ـازمصرف‌همزمان‌باداروهای‌کاهنده‌پتاسیم‌خون‌بایدخودداری‌گردد. 3 ـدرمصرف‌همزمان‌باداروهای‌ایجادکننده‌آریتمی‌احتیاطشود. عوارض‌جانبی‌: مهمترین‌عارضه‌جانبی‌این‌دارواحتمال‌بروزآریتمی‌قلبی‌است‌.اثرات‌تسکینی‌وضدموسکارینی‌آن‌بسیارکم‌است‌ومعمولابامقادیرمصرف‌زیاددیده‌می‌شود. تداخل‌های‌دارویی‌:مصرف‌همزمان‌باداروهای‌مهارکننده‌آنزیم‌های‌کبدی‌مانندکتوکونازول‌،اریترومایسین‌وسایرایمیدازولهای‌ضدقارچ‌احتمال‌آریتمی‌قلبی‌راافزایش‌می‌دهد.استفاده‌ازترکیبات‌ضدآریتمی‌،ضدجنون‌وضدافسردگی‌سه‌حلقه‌ای‌اثرآریتمی‌زایی‌این‌داروراافزایش‌می‌دهد. نکات‌قابل‌توصیه‌:1 ـدرصورت‌بروزآریتمی‌قلبی‌مصرف‌داروقطع‌گردیده‌وبه‌پزشک‌مراجعه‌شود. مقدارمصرف‌: بزرگسالان‌:درتب‌یونجه‌ورینیت‌آلرژیک‌روزی‌ 60 میلی‌گرم‌ودرصورت‌لزوم‌حداکثرتا 120 میلی‌گرم‌مصرف‌می‌گردد.درحساسیت‌پوستی‌120 میلی‌گرم‌دریک‌یادونوبت‌درروزمصرف‌می‌شود. کودکان‌:درکودکان‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

پرومتازین

  مواردمصرف‌:پرومتازین‌برای‌ایجاداثرآرام‌بخش‌درشب‌ودرمان‌بی‌خوابی‌(برای‌مصرف‌کوتاه‌مدت‌)،درمان‌علامتی‌حساسیت‌هایی‌چون‌تب‌یونجه‌،کهیر،درمان‌کمکی‌واکنش‌های‌آنافیلاکسی‌،درمان‌تهوع‌،سرگیجه‌،اختلالات‌لابیرنت‌،بیماری‌مسافرت‌وداروی‌پیش‌بیهوشی‌مصرف‌می‌شود. مکانیسم‌اثر:تصورمی‌شودکه‌این‌داروبه‌طورغیرمستقیم‌باعث‌کاهش‌تحریک‌سیستم‌مشبک‌ساقه‌مغزی‌می‌گردد.همچنین‌ازطریق‌رقابت‌باهیستامین‌برای‌اتصال‌به‌گیرنده‌H1درسلول‌هدف‌،اسپاسم‌واحتقان‌ناشی‌ازهیستامین‌رامتوقف‌می‌سازد.این‌داروازواکنش‌هایی‌که‌تنهاباواسطه‌هیستامین‌بروزمی‌کندجلوگیری‌می‌نمایدولی‌درصورت‌بروزآنهاراازبین‌نمی‌برد.احتمالابامهارگیرنده‌های‌شیمیایی‌بصل‌النخاع‌ (CTZ) اثرضداستفراغ‌خودرااعمال‌می‌کند.اثرات‌ضدسرگیجه‌آن‌احتمالاازطریق‌اثرضدموسکارینی‌مرکزی‌اعمال‌می‌شود. فارماکوکینتیک‌:پرومتازین‌به‌خوبی‌ازراه‌خوراکی‌وازمحل‌تزریق‌جذب‌می‌شود.متابولیسم‌آن‌کبدی‌است‌.شروع‌اثرآن‌ازراه‌خوراکی‌یاتزریق‌عضلانی‌تقریب 20دقیقه‌وازراه‌وریدی‌حدود5 ـ 3 دقیقه‌بعدازمصرف‌است‌. طول‌مدت‌اثرآرام‌بخشی‌آن‌حدود 8 ـ 2 ساعت‌وطول‌مدت‌اثرضدهیستامین‌آن‌12 ـ 6 ساعت‌است‌. این‌داروبه‌آهستگی‌ازکلیه‌ومدفوع‌وعمدتبه‌صورت‌متابولیت‌های‌غیرفعال‌دفع‌می‌شود. هشدارها:1 ـاحتمال‌بروزسرگیجه‌،تسکین‌،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌دربیماران‌مسن‌وجوددارد. همچنین‌بروزعلایم‌اکستراپیرامیدال‌بخصوص‌پارکینسون‌،اختلال‌درنشستن‌،خوابیدن‌ودرازکشیدن‌ودیکسینزی‌مداوم‌نیزدربیماران‌مسن‌بیشتراست‌.بخصوص‌اگرمقادیرمصرف‌زیادباشندیاازشکل‌تزریقی‌دارواستفاده‌شود. 2ـدرآسم‌حاد،وجودنشانه‌های‌بزرگی‌پروستات‌یازمینه‌ابتلای‌به‌احتباس‌ادرار،اغماء،زمینه‌ابتلای‌گلوکوم‌بازاویه‌بسته‌ویرقان‌بایدبااحتیاطمصرف‌شود. عوارض‌جانبی‌:خواب‌آلودگی‌،هیجان‌،عصبانیت‌،بی‌قراری‌،ازدست‌دادن‌مهارت‌درانجام‌کاریابی‌ثباتی‌،حرکات‌پرشی‌عضلات‌سروصورت‌،رعشه‌وتکان‌دادن‌دست‌ها،تاری‌دید،کاهش‌هوشیاری‌به‌ویژه‌درکودکان‌،خشکی‌دهان‌،احساس‌ازحال‌رفتن‌(کمی‌فشارخون‌) وحساسیت‌به‌نورازعوارض‌جانبی‌داروهستند. تداخلهای‌دارویی‌:مصرف‌همزمان‌پرومتازین‌باداروهای‌کاهنده‌فشارخون‌بااثرمضعف‌CNSمانندکلونیدین‌ومتیل‌دوپا،سولفات‌منیزیم‌تزریقی‌،داروهای‌ضدافسردگی‌سه‌حلقه‌ای‌،داروهای‌بیهوش‌کننده‌،باربیتورات‌هاوداروهای‌مخدر،داروهای‌مهارکننده‌مونوآمینواکسیداز(MAO)،ازجمله‌فورازولیدن‌وپروکاربازین‌ممکن‌است‌موجب‌تشدیدآثارمضعف‌CNSاین‌داروهایاپرومتازین‌گردد.مصرف‌همزمان‌باسایرداروهایی‌که‌باعث‌ایجادواکنش‌های‌اکستراپیرامیدال‌می‌شوند،ازجمله‌هالوپریدول‌،متوکلوپرامید،سایرفنوتیازین‌هاوتیوگزانتین‌هاممکن‌است‌شدت‌ودفعات‌بروزواکنش‌های‌اکستراپیرامیدال‌راافزایش‌دهد.مصرف‌همزمان‌لوودوپاباپرومتازین‌ممکن‌است‌اثرات‌ضدپارکینسونی‌لودوپارابه‌علت‌مسدودشدن‌گیرنده‌های‌دوپامین‌درمغزمهارکندآثارآلفاـآدرنرژیک‌اپی‌نفرین‌درصورت‌مصرف‌همزمان‌باپرومتازین‌ممکن‌است‌مهارشود.مصرف‌همزمان‌بروموکریپتین‌باپرومتازین‌ممکن‌است‌موجب‌افزایش‌غلظت‌سرمی‌پرولاکتین‌شودوبااثربروموکریپتین‌تداخل‌کند.مصرف‌همزمان‌پرومتازین‌باداروهای‌ضدتیروئیدممکن‌است‌خطربروزآگرانولوسیتوزراافزایش‌دهد. نکات‌قابل‌توصیه‌:1 ـبرای‌به‌حداقل‌رسانیدن‌تحریک‌گوارشی‌،شکل‌خوراکی‌این‌داروهمراه‌باغذا،آب‌یاشیرمصرف‌شود. 2ـدرصورت‌مصرف‌داروبرای‌پیشگیری‌ازبیماری‌مسافرت‌بایدحداقل‌30 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 177 بازدید

HYDROXYZINE هیدروکسی زین

  HYDROXYZINE مواردمصرف‌: هیدروکسی‌زین‌دردرمان‌اضطراب‌وتنش‌عصبی‌،به‌عنوان‌آرام‌بخش‌قبل‌ازبیهوشی‌عمومی‌،کاهش‌عوارض‌قطع‌موادمخدروالکل‌،کنترل‌خارشهای‌آلرژیک‌ازجمله‌کهیرمزمن‌وکنترل‌تهوع‌واستفراغ‌استفاده‌می‌گردد. مکانیسم‌اثر: اثرضداضطراب‌این‌دارواحتمالاناشی‌ازاثرآن‌برنواحی‌زیرقشری‌CNSاست‌.اثرآرام‌بخشی‌وخواب‌آوری‌آن‌نیزاحتمالابدلیل‌خاصیت‌ضدهیستامینی‌می‌باشد. به‌همین‌علت‌اثرضدخارش‌نیزدارد.اثرضداستفراغ‌نیزاحتمالابه‌اثرضدموسکارینی‌آن‌مربوطمی‌شود. فارماکوکینتیک‌: زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثرهیدروکسی‌زین‌بعدازمصرف‌خوراکی‌30ـ 15 دقیقه‌وطول‌مدت‌اثرآن‌ 6 ـ 4ساعت‌است‌. هشدارها: 1 ـاحتمال‌بروزخشکی‌دهان‌درمصارف‌طولانی‌مدت‌وجوددارد. 2 ـمصرف‌این‌دارودرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌واحتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبایدبااحتیاطصورت‌گیرد. عوارض‌جانبی‌: خواب‌آلودگی‌وخشکی‌دهان‌ازعوارض‌شایع‌این‌داروهستند. تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبافرآورده‌های‌مضعف‌CNS،داروهای‌ضدافسردگی‌سه‌حلقه‌ای‌وداروهای‌کاهنده‌فشارخون‌باعث‌افزایش‌اثرآنهامی‌گردد.اثرقی‌آورآپومرفین‌رادرصورت‌مصرف‌همزمان‌کاهش‌می‌دهد. مصرف‌همزمان‌داروهای‌ضددردمخدرشبه‌تریاک‌بااین‌دارواثرضددردومضعف‌CNSآنهاراافزایش‌می‌دهد. نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌،ازانجام‌کارهای‌دقیق‌که‌احتیاج‌به‌هوشیاری‌دارندخودداری‌شود. 2 ـاحتمال‌بروزخشکی‌دهان‌وجوددارد. مقدارمصرف‌: بزرگسالان‌: به‌عنوان‌داروی‌ضداضطراب‌یاآرام‌بخش‌ـخواب‌آور،مقدار100 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید

آلومنیوم هیدروکساید

ALUMINIUMHYDROXIDE مواردمصرف‌: هیدروکسیدآلومینیوم‌برای‌درمان‌علامتی‌سوزش‌معده‌ناشی‌ازترشح‌اسید،سوءهضم‌ناشی‌ازاسیدوترش‌کردن‌،جلوگیری‌ازعوارض‌برگشت‌محتویات‌معده‌به‌مری‌وهمچنین‌جهت‌جلوگیری‌ازتشکیل‌سنگهای‌ادراری‌فسفاته‌برای‌کاهش‌فسفات‌خون‌استفاده‌می‌گردد. مکانیسم‌اثر: به‌عنوان‌ضداسید،این‌دارواسیدمعده‌راخنثی‌می‌نمایدولی‌به‌طورمستقیم‌روی‌تولیداسیدتاثیری‌ندارد.هیدروکسیدآلومینیوم‌موجوددراین‌فرآورده‌بایون‌فسفات‌درروده‌پیوندیافته‌وفسفات‌آلومینیوم‌نامحلول‌تشکیل‌می‌دهدکه‌ازراه‌مدفوع‌دفع‌می‌گردد.بنابراین‌فسفات‌سرم‌وادرارراکاهش‌می‌دهد. فارماکوکینتیک‌: مقادیرکمی‌ازآلومینیوم‌موجوددراین‌فرآورده‌جذب‌می‌گردد.اثراین‌دارودرصورت‌مصرف‌قبل‌ازغذابه‌عنوان‌ضداسید 60ـ20 دقیقه‌ویک‌ساعت‌درصورت‌مصرف‌بعدازغذاتاسه‌ساعت‌باقی‌می‌ماند.دفع‌این‌داروازراه‌مدفوع‌ودرصورت‌جذب‌ازطریق‌کلیه‌صورت‌می‌گیرد. مواردمنع‌مصرف‌: این‌دارودرصورت‌وجودکمی‌فسفات‌خون‌وانسدادروده‌نبایدمصرف‌شود. هشدارها: 1 ـدرمواردزیراین‌داروبااحتیاطمصرف‌شود:بیماری‌آلزایمر،وجودعلایم‌آپاندیسیت‌،یبوست‌،انسدادمجرای‌معده‌ـروده‌،هموروئیدوعیب‌کارکلیه‌. 2 ـظرفیت‌خنثی‌سازی‌اسیددرموردهیدروکسیدآلومینیوم‌درمقایسه‌باضداسیدهای‌حاوی‌منیزیم‌کمتراست‌. 3 ـدرصورت‌مصرف‌طولانی‌مدت‌به‌خصوص‌دربیماران‌باشکستگی‌استخوان‌بایدرژیم‌جبران‌کننده‌فسفات‌داده‌شود. عوارض‌جانبی‌: درصورت‌مصرف‌طولانی‌مدت‌این‌دارودربیماران‌بانارسایی‌مزمن‌کلیه‌ممکن‌است‌ایجادتغییرات‌خلقی‌وروانی‌کند.بامصرف‌طولانی‌مدت‌ممکن‌است‌باعث‌ایجادیبوست‌،درداستخوانی‌ناشی‌ازتخلیه‌فسفات‌،کاهش‌اشتها،کاهش‌غیرعادی‌وزن‌وسفیدشدن‌مدفوع‌گردد. تداخل‌های‌داروئی‌: این‌داروزمانی‌که‌همزمان‌بابسیاری‌ازداروهامصرف‌گردد،می‌توانددرجذب‌آنهامداخله‌پیداکندوبنابراین‌بایدازلحاظمقدارمصرف‌وزمان‌مصرف‌مورددقت‌بیشتری‌قرارگیرد.ازجمله‌این‌داروهامی‌توان‌ازکینیدین‌،داروهای‌ضدانعقادخوراکی‌،ترکیبات‌ضددیسکینزی‌،داروهای‌ضدموسکارینی‌،سایمتیدین‌،رانیتیدین‌،گلیکوزیدهای‌دیژیتال‌،ایزونیازید،کتوکونازول‌،فنوتیازین‌ها،ویتامین‌A،تتراسایکلین‌ها،تیوگزانتین‌هاوفلوئورسدیم‌نام‌برد. به‌طورکلی‌بایدبه‌بیمارتوصیه‌نمودازمصرف‌داروهاطی‌2 ـ 1 ساعت‌پس‌ازمصرف‌آنتاسیدهاخودداری‌کنند. نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـبرای‌درمان‌زخم‌های‌گوارشی‌،بهترین‌اثرداروزمانی‌خواهدبودکه‌3ـ1 ساعت‌بعدازغذاویاهنگام‌خواب‌مصرف‌شود. 2 ـسوسپانسیون‌راقبل‌ازمصرف‌بایدتکان‌دادوقرص‌رابه‌خوبی‌جوید. 3 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید

دیفن هیدرامین کمپاند

  DIPHENHYDRAMINECOMPOUND مواردمصرف‌:این‌داروبرای‌تسکین‌سرفه‌ونشانه‌های‌احتقانی‌آن‌مصرف‌می‌شود.همچنین‌انقباض‌نایژه‌هاناشی‌ازهیستامین‌رانیزتخفیف‌می‌دهد. مکانیسم‌اثر:این‌ترکیب‌دارای‌اثرضدهیستامین‌وضدکولینرژیک‌است‌وباعث‌تسکین‌سرفه‌می‌شود. بدلیل‌داشتن‌کلرورآمونیوم‌دارای‌اثرخلطآوروبدلیل‌داشتن‌اثرآنتی‌کولینرژیک‌باعث‌کاهش‌ترشحات‌نایژه‌می‌شود.درضمن‌علایم‌احتقان‌راکه‌اغلب‌باسرفه‌همراه‌است‌ازبین‌می‌بردوباعث‌کاهش‌احتقان‌بینی‌ونایژه‌می‌شود. فارماکوکینتیک‌:اثرخوراکی‌این‌داروپس‌از60 ـ 15 دقیقه‌ظاهرمی‌گردد. دفع‌آن‌کلیوی‌بوده‌وبه‌صورت‌متابولیت‌است‌.کلرورآمونیوم‌ازراه‌دستگاه‌گوارش‌طی‌6ـ 3 ساعت‌جذب‌گردیده‌ودرکبدمتابولیزه‌وبه‌اسیدکلریدریک‌واوره‌تبدیل‌وازکلیه‌دفع‌می‌گردد. مواردمنع‌مصرف‌:این‌دارودرعیب‌شدیدکارکبدوکلیه‌،دربیمارانی‌که‌مبتلابه‌اسیدوزاولیه‌تنفسی‌می‌باشندودرصورت‌وجودپورفیریانبایدمصرف‌شود. هشدارها:1 ـاین‌فرآورده‌دراختلال‌کارکلیه‌بایدبااحتیاطتجویزگردد. 2ـمصرف‌این‌دارودرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌،احتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبایدبااحتیاطصورت‌گیرد. عوارض‌جانبی‌:احتمال‌تحریک‌مخاطمعده‌وایجادناراحتی‌معده‌،بی‌اشتهایی‌،تهوع‌واستفراغ‌بامصارف‌زیادآن‌وجوددارد.دربیماران‌بااختلال‌کارکلیه‌ممکن‌است‌عوارض‌پوستی‌وحساسیتی‌افزایش‌یابد.این‌داروهمچنین‌بدلیل‌داشتن‌دیفن‌هیدرامین‌می‌تواندعوارض‌ضدموسکارینی‌ازخودنشان‌دهد. تداخل‌های‌دارویی‌:بدلیل‌وجوددیفن‌هیدرامین‌دراین‌فرآورده‌استفاده‌همزمان‌بامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌این‌داروراافزایش‌دهد.استفاده‌همزمان‌آن‌باداروهای‌آنتی‌کولینرژیک‌اثرات‌جانبی‌این‌داروراتشدیدمی‌کند.مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آنهابرروی‌گوش‌(ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌) رابپوشاند. بدلیل‌وجودسیترات‌سدیم‌درفرآورده‌احتمال‌تداخل‌باکینیدین‌،ضداسیدهابخصوص‌بی‌کربنات‌سدیم‌،داروهای‌حاوی‌کلسیم‌ودیگوکسین‌وجوددارد. نکات‌قابل‌توصیه‌:1 ـاین‌داروممکن‌است‌باعث‌خواب‌آلودگی‌گردد. 2ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌غذامصرف‌گردد. 3ـدرصورت‌مصرف‌این‌داروتشخیص‌آپاندیسیت‌وعلایم‌سمی‌برگوش‌ناشی‌ازداروهامشکل‌می‌گردد. مقدارمصرف‌: بزرگسالان‌:مقدار 5 یا 10 میلی‌لیترهردویاسه‌ساعت‌مصرف‌می‌گردد. کودکان‌:5 ـ 1 سال‌مقدار 2/5 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

DIPHENHYDRAMINE

  DIPHENHYDRAMINE مواردمصرف‌:دیفن‌هیدرامین‌دردرمان‌علامتی‌رینیت‌آلرژیک‌،رینیت‌وازوموتور،کهیروکهیرغول‌آسا،به‌عنوان‌درمان‌کمکی‌درشوک‌آنافیلاکتیک‌،درمان‌علامتی‌پارکینسون‌وواکنش‌های‌اکستراپیرامیدال‌ناشی‌ازداروها،تهوع‌واستفراغ‌ناشی‌ازمسافرت‌یاحرکت‌،به‌عنوان‌بی‌حس‌کننده‌موضعی‌دردندانپزشکی‌وبه‌عنوان‌یک‌خواب‌آورملایم‌بکارمی‌رود. مکانیسم‌اثر:اثرضدآلرژی‌این‌داروبه‌علت‌رقابت‌باهیستامین‌برای‌اتصال‌به‌گیرنده‌های‌H1است‌.احتمالااثرضداستفراغ‌وضدسرگیجه‌آنرامی‌توان‌به‌اثرضدموسکارینی‌آن‌ارتباطداد.اثرضدسرفه‌دیفن‌هیدرامین‌به‌علت‌اثرمستقیم‌برمرکزسرفه‌دربصل‌النخاع‌است‌. این‌داروبرگیرنده‌های‌H1مغزاثرگذاشته‌موجب‌اثرات‌خواب‌آورمی‌گردد.اثربی‌حس‌کنندگی‌موضعی‌آن‌بدلیل‌شباهت‌ساختمانی‌آن‌بابی‌حس‌کننده‌های‌موضعی‌است‌. فارماکوکینتیک‌:این‌داروازراه‌خوراکی‌به‌خوبی‌جذب‌می‌شود. زمان‌شروع‌اثرآن‌درحدود 60 ـ 15 دقیقه‌است‌.دفع‌آن‌کلیوی‌است‌واغلب‌به‌صورت‌متابولیت‌طی‌ 24 ساعت‌دفع‌می‌گردد. مواردمنع‌مصرف‌:درپورفیریانبایداستفاده‌گردد. هشدارها:1 ـمصرف‌این‌دارودرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌،احتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبایدبااحتیاطصورت‌گیرد. 2ـاحتمال‌بروزسرگیجه‌،تسکین‌بیش‌ازحد،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌ناشی‌ازمصرف‌این‌دارودرسالخوردگان‌بیشتراست‌. 3ـمصرف‌طولانی‌مدت‌این‌داروباعث‌خشکی‌دهان‌گردیده‌احتمال‌گلودرد،عفونت‌دهان‌وگلووپوسیدگی‌دندان‌وجوددارد. 4ـدرصورت‌مصرف‌این‌داروتشخیص‌آپاندیسیت‌وعلایم‌سمی‌برگوش‌ناشی‌ازداروهامشکل‌می‌گردد. عوارض‌جانبی‌:عوارض‌شایع‌این‌داروعبارتندازگیجی‌،سردرد،عوارض‌پسیکوموتور،عوارض‌ضدموسکارینی‌مانندخشکی‌دهان‌،تاری‌دیدودوبینی‌وعوارض‌دستگاه‌گوارشی‌. تداخل‌های‌دارویی‌:مصرف‌همزمان‌این‌داروبامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌آن‌راافزایش‌دهد. استفاده‌همزمان‌آن‌باداروهای‌آنتی‌کولینرژیک‌اثرات‌جانبی‌این‌داروراتشدیدمی‌کند.مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آنهابرروی‌گوش‌ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌رابپوشاند. نکات‌قابل‌توصیه‌:1 ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌غذا،آب‌یاشیرمصرف‌گردد. 2ـدرصورت‌مصرف‌به‌عنوان‌ضدسرگیجه‌حداقل‌نیم‌ساعت‌قبل‌ازمسافرت‌استفاده‌گردد. 3ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌ازکارهایی‌که‌نیازبه‌تمرکزحواس‌دارندخودداری‌گردد. مقدارمصرف‌: بزرگسالان‌:به‌عنوان‌ضدهیستامین‌،مقدار 50 ـ 25 میلی‌گرم‌هر 6 ـ 4 ساعت‌مصرف‌می‌شود. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

DIMENHYDRINATE دیمن هیدرینات

  مواردمصرف‌: دیمن‌هیدرینات‌دردرمان‌سرگیجه‌،تهوع‌،بیماری‌مسافرت‌وهمچنین‌سرگیجه‌ناشی‌ازبیماریهای‌که‌برروی‌بخش‌دهلیزی‌گوش‌اثرمی‌گذارند (مانندالتهاب‌لابیرنت‌) به‌کاربرده‌می‌شود.  این دارو به قرص ماشین معروف است  در تهوع ناشی از حاملگی مصرف می شود مکانیسم‌اثر: دیمن‌هیدرینات‌یک‌داروی‌آنتی‌هیستامین‌است‌واحتمالابااثرضدموسکارینی‌مرکزی‌باعث‌کاهش‌فعالیت‌لابیرنت‌ومرکزCTZدربصل‌النخاع‌می‌شودوباعث‌مهارسرگیجه‌وتهوع‌است‌. فارماکوکینتیک‌: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 442 بازدید

CYPROHEPTADINE HCI

  CYPROHEPTADINE HCI مواردمصرف‌: سایپروهپتادین‌برای‌درمان‌آلرژی‌ناشی‌ازتب‌یونجه‌،کهیروکهیرغول‌آسا،کهیرناشی‌ازسرما،میگرن‌ودرمان‌بیماری‌کوشینگ‌استفاده‌شده‌است‌. مکانیسم‌اثر: این‌داروآنتاگونیست‌گیرنده‌های‌H1وگیرنده‌های‌سروتونینی‌می‌باشد. به‌دلیل‌خاصیت‌آنتی‌هیستامینی‌آن‌،اثرضدآلرژی‌دارد. فارماکوکینتیک‌: این‌داروبخوبی‌ازدستگاه‌گوارش‌جذب‌می‌گردد. اثرآن‌ 60 ـ 15دقیقه‌پس‌ازمصرف‌خوراکی‌ظاهرمی‌گردد. دفع‌آن‌کلیوی‌واغلب‌به‌صورت‌متابولیت‌طی‌ 24 ساعت‌صورت‌می‌گیرد. هشدارها: 1 ـاحتمال‌سرگیجه‌،تسکین‌بیش‌ازحد،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌ناشی‌ازمصرف‌این‌دارودرسالخوردگان‌بیشتراست‌. 2 ـمصرف‌طولانی‌مدت‌این‌داروباعث‌خشکی‌دهان‌می‌شودواحتمال‌گلودرد،عفونت‌دهان‌وگلووپوسیدگی‌دندان‌وجوددارد. عوارض‌جانبی‌: عوارض‌شایع‌این‌داروخشکی‌دهان‌،تاری‌دید،خواب‌آلودگی‌،غلیظشدن‌ترشحات‌نایژه‌وافزایش‌وزن‌می‌باشند. تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌آن‌راافزایش‌دهد. استفاده‌همزمان‌این‌داروباداروهای‌آنتی‌کلینرژیک‌اثرات‌جانبی‌آن‌راتشدیدمی‌کند. مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آن‌رابرگوش‌ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌رابپوشاند. نکات‌قابل‌توصیه‌: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
8 پست
بهمن 90
7 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
3 پست
ضد_نقخ
1 پست
طرح_درس
1 پست
آفت_دهان
1 پست
cancer_sourse
1 پست
میگرن
1 پست
قرائت
1 پست
زیبایی
1 پست
جذابیت
1 پست
موبایل
1 پست
بلوتوث
1 پست
ولایت
1 پست
مولی_علی
1 پست
حب_علی
1 پست
تولی
1 پست
hypertension
1 پست
ضدآریتمی
1 پست
بتابلوکر
1 پست
زخم_معده
2 پست
تنگی_نفس
1 پست
شعر_حافظ
1 پست
حساسیت
1 پست
خارش_چشم
1 پست
شهادت
1 پست
تداخلات
1 پست
یا_علی
1 پست
کشش_قلب
1 پست
هوس_باطل
1 پست
hedyeyekhodaee
1 پست
چاپلوسی
1 پست