دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

سووالات تداخل دارویی
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سووال تداخل دارویی

 متن cd اطلاعات دارویی 1 
-تداخلات داروویی
: الف تداخلات دارو با دارو     ب. تداخلات دارو با غذا      ج. تداخلات دارو با داروهای گیاهی

تداخلات دارو با دارو:

تداخلات دارویی در بعضی افراد
قابل توجه بیشتر است (
high risk).

کهنسالان نوزادان افرادی که
ناراحتی کبدی یا کلیوی  بیماران پیوند عضو دارند
.

افرادیکه چندین دارو مصرف می
کنند (
poly pharmacy)

داروهای پرخطر high risk:
داروهایی که ایندکس درمانی پایین دارند مانند وارفارین دیگوکسین تئوفیلین

داروهای القاکننده  آنزیمی :فنوباربیتال فنیتوئین کاربامازپین

بیماریهای پرخط آنمی آپلاستیک
آسم،ناراحتی قلبی دیابت صرع بیماریهای کبدی بیماریهای تیرویید

تداخلات دارویی براساس مکانیسم
تقسیم بنذی می شوند :

1- تداخل فارماکوکنتیک  : هنگامی که یک دارو بتواند جذب،انتشار،
متابولیسم ، دفع داروی دیگری را تغییر دهد اتفاق می افتد

 2- فارماکودینامیک: زمانی که تداخل از طریق
گیرنده ها و از مکانیسم غیر فارماکوکنتیک اتفاق افتد

 3- فارما سوتیکال  : زمانی که تداخل قبل از ورود به بدن صورت گیرد
که بیشتر ناسازگاری دارویی نامیده می شود

1-      
تداخل فارماکوکنتیک:

تداخل براساس جذب:

-متوکلوپرامید با افزایش سرعت
حرکات روده جذب داروهای خوراکی همزمان کاهش می دهد

 برعکس آنتی کولینرژیکها با کاهش سرعت حرکات روده
جذب داروهای خوراکی همزمان افزایش می دهد

رزینها و موادخوراکی فیبردار
باجذب سطحی داروها  جذب سیستمیک آنها را
کاهش می دهد

بعضی داروها مانند تتراسیکلین و
فلوروکبنولونها (سیپروفلوکساسین ...)با تشکیل کمپلکس نامحلول با املاح دوظرفیتی
مانع جذب آنها می شوند رعایت حداقل دو ساعت فاصله بین زمان مصرف آنها لازم است

 بعضی داروها با تغییر PH محیط در جذب و دغع سایر داروها تغییر ایجاد می کنند  کتکونازول برای جذب به محیط اسیدی نیاز دارد
آنتی اسیدها  و مهارکننده ای پمپ در مصرف
همزمان جذب آن را کاهش می دهند  

مصرف همزمان کوتریموکسازول و
ویتامین ث باعث کرستالوری و آسیب به نفرون ها می شود

بعضی آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف
با تغییر فلور طبیعی روده از متابولیسم داروها در روده جلوگیری و اثر سمی آنها را
افزایش می دهد مانند مصرف همزمان دیگوکسین و اریترومایسین

مصرف همزمان بعضی آنتی
بیوتیکهای وسیع الطیف با مختل کردن جذب مجدد استروژنهای استریفیه شده مانند
OCPغلظت آنها را کاهش و
احتمال بارداری ناخواسته را افزایش می دهد و با توجه به خطر مصرف
OCP بر روی جنین مستلزم توجه جدی است

داروهای ضد سرطان با آسیب به
جدار روده جذب داروها را زیادتر می کنند

اورلیستات با جذب سطحی  چربی ها جزب سیستمیک ویتامینهای محلول در چربی را
کاهش می دهد

تداخل در انتشار:  بحث پروتیین بایندینگ  و توزیع سلولی

Pb: داروها پس از ورود به خون به پروتیینهای پلاسما متصل می شوند و
فقط بخش آزاد آنها از نظر دارویی فعال است مصرف دو دارو که جایگاه اتصال یکسان و
پروتیین بایندینگ بالا دارند می تواند غلظت داروی آزاد را فزایش و باعث تشدید اثر
سمی شود و در مصرف همزمان سولفونیل اوره ها با سولفونامیدها و
NSAIDs  این اتفاق می افتد

توزیع سلولی : ورود گوانتیدین
به درون سلول با
TCA مهار و اثر آن کاهش می یابد

 

متابولیسم : القا آنزیمی و مهار
آنزیمی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در کبد مجتمع آنزیمی وجود دارد
که کار متابولیسم داروها و سایر مواد خارجه وارد شده به بدن را انجام می دهد
مهمترین آن سیتوکروم 
p475 است زیر واحد cyp3A4و cyp2D6 از همه بیشتر است 

القا آنزیمی : یعنی مصرف  دارویی بتواند تولید آنزیمهای متابولیزه کننده
را افزایش دهد
cyp2d6 خیلی
قابا القا نیست داروهای با نیمه عمر کمتر زمان القا توسط آنها کوتاهتر است  . ریفامپین القا کننده کبدی است و و 24 ساعت پس
از شروع مصرف القا آنزیمی ایجاد می کند فنوباربیتال کاربامازپین دود سیگار نیز
القا کننده است                                                                                                                                                                                                               افراد
سیگاری به تیوفیلین دیر تر پاسخ می دهند و دز بیشتری نیاز دارند.                                                                                                                              القا کننده های مهم :
باربیتوراتها، کاربامازپین،ریفامپین، اتانول،تروگلیتازون، امرازول و نویراپین

مهار آنزیمی : یعنی مصرف  دارویی بتواند تولید آنزیمهای متابولیزه کننده
را کاهش دهد

مهر آنزیمی سریعتر اتفاق می افتد و قابل برگشت است
کتکونازول اریترومایسین ...
القا کننده هستند  اریترومایسین غلظت
تیوفیلین را بالا می برد  چه باید کرد ؟ یا
از آنتی بیوتیک دیگری استفاده کنیم مثلا آزیترومایسین  یا سطح دارو در خون بیمار مانیتور کنیم  گاهی اثر دارو را مانیتور می کنیم مثلا در مورد
وارفارین
pt را اندازه می گیریم

مهار کننده های مهم :
اریترومایسین ، سایمتیدین، کتکونازول ...

بعضی داروها با کاهش جریان خون
کبد از متابولیسم داروها می کاهند

ژنتیک پلی مورفیسم : بعضی افراد
هستند که در آنها آنزیمهای متابولیزه کننده برخی دلروها وجود ندارد یا کم است این
افراد با مصرف داروی مذکور در دز دوم یا سوم وارد فاز عوارض می شوند مثل داکسی
سایکلین

همچنین اثر سداتیوی آنت
هیستامینها در افراد مختلف متفاوت است به علت تفاوت ژنی

افراد کند استیله کننده و تند
استیله کننده در مصرف ایزونیازید چنین حکایتی دارند

تداخل دارویی براساس سیکل کبدی روده ای

داروهایی که از طریق صفرا در
روده وارد می شوند دوباره در انتهای لوله گوارش بازجذب می شوند آنتی بیوتیکهای
وسیع الطیف که فلور طبیعی روده را به هم می زنند در جذب مجدد داروها اختلال کرده
غلظت آنهارا کاهش می دهند  مثل کاهش اثر
ocp در مصرف همزمان با
اریترومایسین

تاریخ انقضا دارو : زمانی است
که دارو هنوز 90 درصد داروی سالم دارد 
انقضا تاریخ صرفا بیاثر شدن دارو نیست بلکه در بعضی موارد بخش تخریب شده به
متابولیت سمی تبدیل می شود مثلا مصرف تتراسیکلین تاریخ گذشته باعث سنرروم فانکونی
(نفریت توبولر کلیوی ) می شود لذا مصرف داروی تاریخ گذشته به هیچ وجه توصیه نمی
شود.

نکات کلیدی:

فلوواکسامین باعث مهار اثر
تیوفیلین وکافیین میشود.

داوهای ضد ویروس و ضدقارچ (ایتراکونازول/کتوکونازول
وایندیناویر)مهارکننده قوی هستند

دفع:

بیشتر تداخلات در سطح کلیه است
چون اکثر داروها دفع کلیوی دارند.

پروبنسید در این مسیر رقابت
میکند وباعث افزایش غلظت داروها ودر نهایت سمیت میشود.

بیکربنات سدیم باعث قلیایی کردن
وآمونیوم کلراید اسیدی کردن محیط میشود. بیکربنات باعث افزایش کلیرانس لیتیم و
افزایش دفع کلیوی آن میشود.

آنتی اسیدها باعث افزایش
کلیرانس سالیسیلاتها میشوند.

درمسمومیت با متانول اتانول
تجویز می شود تا دفع متانول تسریع شود و متابولیت سمی متانول تشکیل نشود

تداخلات فارماکودینامیک

لغت شناسی تداخل فارماکودینامیک
: اگر فردی داروی
A  با اثر معادل 2 وداروی با اثر معادل  B
مصرف کند

A +b  :::::::::::::::::::::::: 2+3=5                                           
sumation 

A+B:::::::::::::::::::::::::::
2+3=6                                       
synergism                                                

A+B:::::::::::::::::::::::::::::
2+3=1                                      
Antagonism

نسخه 1)

 

Tab
  Cotrimoxazol                                
  N=30

Supp
  Indomethacin                             
  N=10

Tab Eff   Vit C                                         
  N=10

Vag.
  TripelSulfa   Gell                           n=1

 

نسخه 2)

سایمتیدین باعث مهار
  متابولیسم آمینوفیلین، تـیوفیلین و سالبوتامول میشود. بهتر است از فاموتیدین
  استفاده شود یا
ALMg. بعضی داروها روکش روده ای دارند ودر PH=8 حل
  میشوند. مصرف آنتی اسید همزمان اثر آنها را کاهش می دهد

 

Tab  Cimethidin                         n=40

Tab
  SR Teophilin                       
  n=40

Spray   SalboThamol                   n=1

 

 

نسخه3)

نکات

نسخه

Doxy با توقف چرخه رود ای
  کبدی اثر
ocp را کم می
  کند

Doxy فلور طبیعی روده ای را بهم میزند و
  کنژوگاسیون را بهم میزند

Cap  Doxy.                                        N=30

Tab
  OCP  LD                                      n=63

Ceftriaxon   Amp.                              N=1

نسخه
4

اثرات تضعیف CNS بصورت
  جمع شونده بروز پیدا میکند

 

Diazepam
  5mg                                   
  n=20

AcetaminoPhen  Codein                    n=20

Diphenhydramin       Sy.                      N=1

 

نسخه
5

 

Ag  گیرنده بتا(سالبوتامول) و Antagonist گیرنده بتا(پروپرانولول) ودر نهایت اثرات خنثی از هر دو دارو

Tab  Inderal 20mg                                 n=50

Spray  SalboThamol                              n=1

Atrovent
  Spray                                      
  n=1

 

-         
دیگوکسین همراه ماکرولیدها به
دلیل اینکه ماکرولیدها پی گلایکوپروتئین موثر در دفع ادراری دیگوکسین را مهار می
کند غلظت دیگوکسین بیشتر می شود

-         
 دیگوکسین با داروهای ضد
قارچ(ایتراکونازول،کتکونازول)  متابولیسم
دیگوکسین مهار و سمیت آن افزایش می یابد

-         
تاموکسیفن +
ضدافسردگیها(بوپروپیون ، فلوواکسامین) : کاهش تولید متابولیت فعال تاموکسیفن

-         
وارفارین + ضدقارچها : افزایش
سمیت وارفارین

-         
وارفارین + کاربامازپین : کاهش
غلظت وارفارین

-         
وارفارین + فیبراتها : افزایش
اثر وارفارین با مکانیسم نامشخص

-         
وارفارین + NSAIDs: افزایش خطر خونریزی

-         
وارفارین + استاتینها : افزایش
غلطت وارفارین

-         
وارفارین+ آنتی بیوتیکها
(مترونیدازول و کوتریموکسازول) : افزایش غلظت وارفارین

-         
وارفارین + هورمونهای تیروئید :
افزایش خطر خونریزی

کدامیک از داروهای ماکرولیدی ذیل
قادرنیست فعالیت سیستم آنزیماتیک CYP450 را بطور قابل توجهی مهار کند و بنابراین تداخل کمتری در مقایسه
با سایر ماکرولیدها با داروهای دیگر دارد؟

اریترومایسین   

 

کلاریترومایسین

 

تلیترومایسین

 

آزیترومایسین

 

Top of Form

 

در صورتی که نیاز به مصرف همزمان آنتی
اسیدها و ترکیبات حاوی آهن باشد چه توصیه ای به بیمار می کنید؟

انتخاب گزینه

هر دو دارو را همزمان مصرف کند

 

به هیچ وجه دو دارو را نباید در یک
  روز مصرف نمود

 

دو دارو را به فاصله 2 ساعت مصرف
  کند

 

مصرف دو دارو با فاصله زمانی نیم
  ساعت

 

 

کدام
عبارت در مورد گریز گریزوفولوین صحیح است؟

بهتر است با معده پر و همراه غذای
  چرب مصرف شود

 

بهتر است با معده خالی و همراه دو
  لیوان آب مصرف شود

 

جذب گوارشی دارو ارتباطی با مصرف آن
  همراه با غذا ندارد

 

بهتر است با معده پر و همراه غذای
  حاوی فیبر زیاد مصرف شود

 

جذب خوراکی آلندرونات با کدامیک از
مواد غذایی کاهش می یابد؟

آب پرتقال

 

هر سه مورد

 

قهوه

 

شیر و لبنیات

 

در بیماران تحت درمان با فورازولیدون
چه نوع تداخل دارویی محتمل است؟

این دارو مهارکننده مونوآمین
  اکسیداز (MAO) است
  احتمال بروز بحران زیادی فشار خون را با بعضی داروها دارد.

 

این دارو القاء کننده آنزیم های CYP450 می باشد و اثر بعضی داروها . را تضعیف می کند.

 

این دارو با چرخه روده ای – کبدی
  بعضی داروها تداخل دارد.

 

این داروی مهار کننده آنزیم های CYP450 می باشد و اثر بعضی داروها را تشدید
  می کند

 

 

تداخل دارویی سالبوتامول و
پروپرانولول چیست؟

فارماکودینامیک: آگونیست +
  آنتاگونیست

 

فارماسوتیکال: تشکیل رسوب

 

فارماکوکینتیک: تداخل در جذب

 

فارماکوکینتیک: تداخل در سطح غیر
  گیرنده

 

 

مصرف همزمان لیتیم کربنات و
هیدروکلرتیازید چه تداخلی را دارد؟

هیدروکلرتیازید دفع ادراری لیتیم
  کربنات را می افزاید

 

تداخل نداشته و کاملا بدوون خطر
  خواهد بود

 

لیتیم کربنات بشدت اثر دیورتیک
  هیدروکلرتیازید را می کاهد

 

با مصرف هیدروکلرتیازید سطح خونی
  لیتیم افزایش می یابد

 

 کدامیک
از داروهای ذیل از نظر متابولیک تداخل کمتری با داروهای دیگر داشته و احتمال مهار
متابولیسم توسط آنها کمتر است؟

رانیتیدین

 

فاموتیدین

 

امپرازول

 

سایمتیدین

 

 

تداخل ترانیل سیپرومین و
دکسترومتورفان چگونه است؟

دکسترومتورفان القاء کننده CYP450 است و متابولیسم دکسترومتورفان را
  می افزاید

 

دکسترومتورفان یک مهار کننده CYP450 است و متابولیسم دکسترومتورفان را
  کم می کند

 

هیج تداخلی با مصرف این دو دارو
  وجود ندارد.

 

در صورت مصرف همزمان با
  دکسترومتورفان خطر بحران زیادی فشار خون وجود دارد.

 

 

در صورت مصرف همزمان داروهایی نظیر
کلرپرومازین، محصولات حاوی کدئین، بنزودیازپین ها و باکلوفن با دوزهای بالا چه
نگرانی وجود دارد ؟

تضعیف شدید CNS و احتمال دپرسیون تنفسی

 

احتمال بروز استفراغ شدید

 

تشدید عوارض خارجی هرمی

 

کاهش شدید قند خون

 

داروهای دیورتیک محبوس کننده پتاسیم
مانند تریامترن و بخصوص اسپیرونولاکتون با کدامیک از عوامل ذیل تداخل دارند؟

CaCo3

 

هیچکدام

 

Kcl

 

Feso4

 

 

کدام عبارت ذیل صحیح است؟

داروهای گیاهی بدون ضرر بوده و
  هیچگونه تداخلات دارویی ندارند

 

داروهای گیاهی ممکن است تداخلات
  دارویی خطرناک ایجاد کنند

 

داروهای گیاهی فقط ممکن است جذب
  گوارشی داروها را کاهش دهند

 

داروهای گیاهی فاقد هر گونه اثر
  بوده و مصرف آنها توصیه نمی شود

 

 

بیماری با مصرف سیپروفلوکساسین دچار
سوزش سردل شده است و به همین دلیل اقدام به مصرف سوسپانسیون آنتی اسید همراه آن
کرده است. چه تداخلی ممکن است در اینجا اتفاق بیفتد؟

بدلیل تشکیل شلات بین مواد موجود در
  آنتی اسید و سیپروفلوکساسین، جذب سیپروفلوکساسین کاهش می یابد

 

آنتی اسید تداخل با سیپروفلوکساسین
  خوراکی ندارد

 

آنتی اسید بدلیل خاصیت قلیایی که
  دارد، جذب سیپروفلوکساسین را می کاهد

 

آنتی اسید بدلیل تغییر pH محیط گوارشی، جذب سیپروفلوکساین را
  می افزاید

 

بیماران مبتلا به فشار خون که تحت
درمان با داروهای کاهنده فشار خون هستند مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
نظیر اندومتاسن چه مشکلی می تواند ایجاد کند؟

اندومتاسن تاثیری بر اثر کاهنده
  فشار خون داروهای کاهنده فشار خون ندارد.

 

اندومتاسن اثر کاهنده فشار خون
  داروها را تضعیف می کند.

 

اندومتاسن اثر کاهنده فشار خون
  داروها را تقویت می کند.

 

اندومتاسن فقط بر اثر کاهنده فشار
  خون داروهای دیورتیک تاثیر دارد.

 

در صورتی که دارویی عوارض گوارشی جدی
نداشته ولی جذب آن توسط غذا کاهش قابل توجه پیدا کند چه توصیه ای در مصرف خوراکی
دارو بصورت قرص باید انجام داد

بهتر است دارو با معده خالی و
  کمترین مقدار مایعات مصرف شود

 

بهتر است درو با معده خالی و همراه
  یک یا دو لیوان آب مصرف شود

 

بهتر است دارو با معده خالی و همراه
  یک یا دو لیوان چای مصرف شود

 

بهتر است دارو با معده خالی و همرا
  یک لیوان شیر مصرف شود

 

فرآورده های حاوی روی (zinc) با چه عواملی تداخل دارند؟

هر سه مورد

 

فرآورده های حاوی آهن

 

چای

 

لبنیات

 

بیماران تحت درمان با دیورتیکهای
تیازیدی از کدامیک از مواد Supplement باید پرهیز کنند؟

هر سه مورد

 

منیزیم

 

پتاسیم

 

کلسیم

 

 

کدامیک از داروهای ذیل القاء کننده
آنزیم های کبدی بوده و سرعت متابولیسم بعضی داروها را افزایش می دهد؟

آموکسی سیلین

 

اریترومایسین

 

جنتاماسین

 

ریفامپین

 

از خطر بروز عوارض ناشی از تداخل های
دارویی با کدامیک از داروهای ذیل بدلیل داشتن اندیس درمانی (پنجره درمانی) کوچک،
از بقیه بیشتر است؟

تتراسیکلین

 

سفالکسین

 

تئوفیلین

 

پنی سیلین G

 

پدیده adsorption (جذب سطحی) چه نوع تداخلی محسوب می
شود؟

فارماکوکینتک

 

 

فارماسوتیکال

 

 

فیزیولوژیک

 

 

فارماکودینامیک

 

 


  
  
 

 
                 
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   
   
   

Top of Form

   
   

 

   

کتوکونازول چه تداخلی با امپرازول
    دارد؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

افزایش
      سرعت دفع کتوکونازول توسط امپرازول

     
 
     

     
     

کاهش
      میزان جذب کتوکونازول توسط امپرازول

     
 
     

     
     

تغییر
      میزان پیوند پروتئینی کتوکونازول توسط امپرازول

     
 
     

     
     

افزایش
      میزان متابولیسم کتوکونازول توسط امپرازول

     
 
   
   

کدام داروی ذیل را بهتر است همراه
    غذا مصرف نمود تا حداقل عوارض گوارشی ایجاد شود؟

   
                                                                                                                       
     

 

     
     

استازولامید
     

     
 
     

     
     

کلونیدین
     

     
 
     

     
     

هر
      سه مورد

     
 
     

     
     

پرفنازین
     

     
 
   
   

در افراد دچار کمی آلبومین خون
    مصرف وارفارین چه مشکلی را ایجاد می کند؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

بدلیل
      افزایش متابولیسم احتمال خونریزی کاهش می یابد

     
 
     

     
     

بدلیل
      کاهش پیوند پروتئینی احتمال خونریزی افزایش می یابد

     
 
     

     
     

بدلیل
      کاهش متابولیسم احتمال خونریزی افزایش می یابد

     
 
     

     
     

بدلیل
      افزایش پیوند پروتئینی احتمال خونریزی کاهش می یابد

     
 
   
   

 فعالیت سیستمیک کدام
    داروی ضد میکروبی ذیل با کلسیم موجود در مواد غذایی کاهش می یابد؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

سیپروفلوکساسین
     

     
 
     

     
     

مترونیدازول
     

     
 
     

     
     

آموکسی
      سیلین

     
 
     

     
     

اتامبوتول
     

     
 
   
   

 

   

بیماران تحت درمان با فنوباربیتال
    و یا فنی توئین بهتر است چه موادی را به عنوان
    Supplements دریافت کنند؟    اسید فولیک       ویتامین D3            B6

   
                                                                                                                       
     

     
     

ویتامین K

     
 
   
   
   
   
   

آیا می توان آمینوفیلین و
    سفالوتین را در یک سرم تزرریقی رقیق و به بیمار تجویز نمود؟

   
                                                                                                                       
     

انتخاب
      گزینه

     
     

خیر
      چون در سطح فارماکودینامیک تداخل دارند

     
 
     

     
     

بلی
      تداخلی وجود ندارد

     
 
     

     
     

خیر
      چون در سطح فارماکوکینتیک تداخل دارند

     
 
     

     
     

خیر
      چون ناسازگاری دارند

     
 
   
   

در  صورت مصرف همزمان کربنات لیتیم و بی کربنات
    سدیم چه اتفاقی می افتد؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

دفع
      ادرای لیتیم افزایش اثربخشی آن کاهش می یابد

     
 
     

     
     

عوارض
      جانبی لیتیم افزایش می یابد

     
 
     

     
     

عوارض
      جانبی بی کربنات سرع افزایش می یابد

     
 
     

     
     

دفع
      ادرای لیتیم کاهش و اثربخشی آن افزایش می یابد

     
 
   
   

تداخل دارویی ارگوتامین و کافئین
    از چگونه است؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

افزایش
      سرعت جذب ارگوتامین توسط کافئین

     
 
     

     
     

کاهش
      میزان جذب ارگوتامین توسط کافئین

     
 
     

     
     

کاهش
      سرعت جذب ارگوتامین توسط کافئین

     
 
     

     
     

افزایش
      میزان جذب ارگوتامین توسط کافئین

     
 
   
   

در چه مواردی ریسک و خطر بروز
    عوارض ناخواسته به دنبال تداخل های دارویی بیشتر است؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

افراد
      میانسال

     
 
     

     
     

پنجره
      درمانی وسیع دارو

     
 
     

     
     

هیچکدام
     

     
 
     

     
     

افراد
      مبتلا به عیب کار کبد

     
 
   
   

در صورت مصرف قرص فروس سولفات
    همراه با چای چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

متابولیسم
      کبدی آهن کاهش چشمگیر پیدا می کند

     
 
     

     
     

اثر
      بخشی آهن افزایش چشمگیر پیدا می کند

     
 
     

     
     

جذب
      گوارش آهن کاهش چشمگیر پیدا می کند

     
 
     

     
     

دفع
      کلیوی آهن کاهش چشمگیر پیدا می کند

     
 
   
   

کدامیک از داروهای ذیل حرکات
    دستگاه گوارش را افزاییش داده و سرعت جذب بعضی از داروها را تسریع می کنند

   
                                                                                                                       
     

     
     

کلیدینیوم
     

     
 
     

     
     

متوکلوپرامید
     

     
 
     

     
     

اوپیوئیدها
     

     
 
     

     
     

هیوسین
     

     
 
   
   

تداخل های دارویی از نوع
    incompatibility از چه
    نوعی هستند؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

فارماکودینامیک
     

     
 
     

     
     

فارماکوکینتیک
     

     
 
     

     
     

فارماسوتیکال
     

     
 
     

     
     

فیزیولوژیک
     

     
 
   
   

کدام عبارت ذیل نادرست است:

   
                                                                                                                       
     

     
     

دیازپام
      تزریقی با بسیاری از داروها ناسازگاری دارد

     
 
     

     
     

کاربنی
      سیلین با آمینوگلیکوزید ها ناسازگار می باشد

     
 
     

     
     

آمینوفیلین
      با اپی نفرین ناسازگار می باشد

     
 
     

     
     

پنی
      سیلین G سدیم
      با سرم دکستروز ناسازگار می باشد

     
 
   
   

بیماری بطور همزمان تحت درمان با
    تری هگزی فنیدیل، کلرپرومازین، آنتی هیستامین-دکونژستان، دیفن هیدرامین و
    استامینوفین کدئین قرار گرفته است چه مشکلی در این بیمار ممکن است ایجاد شود؟

   

انتخاب گزینه

   
                                                                                                                       
     

     
     

بروز
      عوارض شدید خارج هرمی ناشی از مصرف همزمان داروها

     
 
     

     
     

احتمال
      بروز بحران زیادی فشار خون ناشی از تداخل داروها

     
 
     

     
     

کاهش
      شدید فشار خون به دلیل اثرات داروها

     
 
     

     
     

اثرات
      سینرژیسم آنتی موسکارینی که منجر به خشکی دهان، یبوست و ....... ادراری می
      شود.

     
 
   
   

کدامیک از عوامل ذیل مهارکننده
    آنزیم های کبدی هستند؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

کاربامازپین
     

     
 
     

     
     

دود
      سیگار و تنباکو

     
 
     

     
     

ریفامپین
     

     
 
     

     
     

کتوکونازول
     

     
 
   
   

کدامیک از داروهای ذیل متابولیسم
    کبدی ترفنادین را به شدت مهار کرده و احتمال بروز آریتمی قلبی با آن را افزایش
    می دهد؟

   
                                                                                                                       
     

     
     

ریفامپین
     

     
 
     

     
     

فنوباربیتال
     

     
 
     

     
     

کتوکونازل
     

     
 
     

     
     

آسپرین
     

     
 
   
   
   

Bottom of Form

   
   
                                                                                                     
     
                                                       
 
 
     
     

 

   
    
   
   

فن:

   
 

Bottom of Form

         
   
                                       
 
     
     

Top of Form

     
     

     
     

Bottom of Form

     
     
   
   

دسترسی
  ها اوم