دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

CINNARIZINE سیناریزین
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: cinnarizine ،منییر ،وزوز گوش ،رینود

 

CINNARIZINE

مواردمصرف‌: سیناریزین‌برای‌رفع‌اختلالاتی‌مثل‌سرگیجه‌،وزوزگوش‌،تهوع‌واستفراغ‌،دربیماری‌منییر،بیماری‌مسافرت‌،بیماری‌عروق‌محیطی‌وسندرم‌رینودتجویزمی‌شود.

مکانیسم‌اثر: اثرات‌این‌داروناشی‌ازمهارگیرنده‌H1هیستامینی‌است‌.

فارماکوکینتیک‌: این‌داروازطریق‌خوراکی‌سریعŠجذب‌شده‌وبعداز 2 ـ 1 ساعت‌به‌حداکثرغلظت‌پلاسمایی‌می‌رسدودرکبدمتابولیزه‌می‌شود.

مواردمنع‌مصرف‌: درصورت‌وجودپورفیری‌نبایدمصرف‌شود.

هشدارها: 1 ـدرصورت‌پایین‌بودن‌فشارخون‌بیمار،مصرف‌مقادیرزیاداین‌داروبایدبااحتیاطانجام‌شود.

2 ـدرصورت‌وجودصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌،احتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماری‌کبدی‌بایدبااحتیاطمصرف‌

شود.

عوارض‌جانبی‌: خواب‌آلودگی‌،خشکی‌دهان‌،تاری‌دید،بثورات‌جلدی‌،خستگی‌،سردردواختلالات‌گوارشی‌ازعوارض‌جانبی‌داروهستند.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 30 میلی‌گرم‌ 3 باردرروزمصرف‌می‌شود. دربیماری‌مسافرت‌30 میلی‌گرم‌ 2 ساعت‌قبل‌ازمسافرت‌وسپس‌درصورت‌لزوم‌ 15 میلی‌گرم‌هر 8ساعت‌درطول‌مسافرت‌مصرف‌می‌شود.دراختلالات‌عروق‌محیطی‌ابتدا 75میلی‌گرم‌ 3 باردرروزمصرف‌می‌شود.مقدارمصرف‌نگهدارنده‌ 75 میلی‌گرم‌ 3 ـ 2باردرروزاست‌.

کودکان‌: مقدارمصرف‌درکودکان‌ 12 ـ 5سال‌نصف‌مقدارمصرف‌بزرگسالان‌است‌.

اشکال‌دارویی‌:

Tablet: 25mg, 75mg