دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

CHLORPHENIRAMINE
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: chlorpheniramine ،کلر فنیرآمین ،آنتی هیستامین

 

 

CHLORPHENIRAMINE

مواردمصرف‌: کلرفنیرآمین‌دردرمان‌علامتی‌رینیت‌آلرژیک‌فصلی‌یادایمی‌،رینیت‌وازوموتوروالتهاب‌آلرژیک‌ملتحمه‌ناشی‌ازاستنشاق‌موادآلرژن‌ویاخوردن‌آنها،کهیروکهیرغول‌آسا،وبه‌عنوان‌داروی‌کمکی‌درشوک‌آنافیلاکتیک‌به‌کارمی‌رود.

مکانیسم‌اثر: اثرضدآلرژیک‌آن‌ناشی‌ازمهارگیرنده‌های‌H1هیستامینی‌است‌.همچنین‌دارای‌آثارآنتی‌کلینرژیک‌است‌.

فارماکوکینتیک‌: بخوبی‌ازراه‌خوراکی‌جذب‌می‌شود. متابولیسم‌آن‌کبدی‌است‌وازکلیه‌دفع‌می‌شود. نیمه‌عمرکلرفنیرامین‌ 15 ـ 12ساعت‌است‌. زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثرازراه‌خوراکی‌ 60 ـ 15 دقیقه‌است‌.

هشدارها: 1 ـاحتمال‌خشک‌شدن‌دهان‌وافزایش‌بیماریهای‌دهان‌ودندان‌بامصرف‌طولانی‌مدت‌آنتی‌هیستامین‌هاوجوددارد.

2 ـدرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌واحتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبااحتیاطمصرف‌گردد.

عوارض‌جانبی‌: عارضه‌شایع‌آن‌خواب‌آلودگی‌است‌. این‌دارومی‌تواندعوارض‌آنتی‌کلینرژیک‌مثل‌خشکی‌دهان‌وتاری‌دیدراهمراه‌داشته‌باشد.

تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌این‌داروراافزایش‌دهد. استفاده‌همزمان‌آن‌باداروهای‌آنتی‌کلینرژیک‌اثرات‌جانبی‌این‌داروراتشدیدمی‌کند.مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آن‌رابرگوش‌،ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌رابپوشاند.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌باغذا،آب‌یاشیرمصرف‌گردد.

2 ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌ازانجام‌کارهایی‌که‌نیازبه‌تمرکزحواس‌دارندخودداری‌گردد.

مقدارمصرف‌

تزریقی‌: طی‌ 1 دقیقه‌به‌طورآهسته‌مقدار20 ـ 10 میلی‌گرم‌تزریق‌وریدی‌می‌گردد.

خوراکی‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ضدهیستامین‌، 4میلی‌گرم‌هر 6 ـ 4 ساعت‌برحسب‌نیازاستفاده‌می‌گردد. حداکثرمقدارمصرف‌24mg/dayاست‌.

کودکان‌: درکودکان‌زیریکسال‌توصیه‌نمی‌گردد. درکودکان‌ 2 ـ 1 سال‌

1mg/day،5ـ 2 سال‌ 1 میلی‌گرم‌هر

6 ـ 4 ساعت‌تاحداکثر 6mg/dayودرکودکان‌ 12 ـ 6 سال‌ 2 میلی‌گرم‌هر

6 ـ 4 تاساعت‌حداکثر 12mg/dayمصرف‌می‌گردد.

اشکال‌دارویی‌:

Tablet: 4mg

Injection: 10mg / ml