دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

PENICILLAMINE
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: penicillamine ،پنی سیلامین ،دی پنی سیلامین ،اسکلرودرمی

 

PENICILLAMINE

مواردمصرف‌: پنی‌سیلامین‌دردرمان‌بیماران‌دارای‌نشانه‌های‌بیماری‌ویلسون‌وپیشگیری‌ازایجادآسیب‌بافتی‌مصرف‌می‌شود. این‌داروهمچنین‌دردرمان‌بیماران‌مبتلابه‌آرتریت‌روماتوئیدشدیدوفعال‌که‌به‌سایردرمانهاپاسخ‌نداده‌اند،بیمارانی‌که‌مبتلابه‌تشکیل‌سنگهای‌سیستئینی‌عودکننده‌ومسمومیت‌بافلزات‌سنگین‌ (بویژه‌مس‌وسرب‌) هستند،استفاده‌می‌گردد.

مکانیسم‌اثر: این‌داروباجیوه‌،سرب‌،مس‌،آهن‌واحتمالاسایرفلزات‌سنگین‌کمپلکس‌محلول‌درآب‌ایجادمی‌کند. به‌عنوان‌ضدروماتیسم‌به‌نظرمی‌رسدفاکتورهای‌روماتوئیدوکمپلکس‌های‌ایمنی‌راکاهش‌می‌دهد.

فارماکوکینتیک‌: این‌دارودرکبدمتابولیزه‌می‌شود. زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثردربیماری‌ویلسون‌ 3 ـ 1 ماه‌ودربیماری‌آرتریت‌روماتوئید 3 ـ 2 ماه‌می‌باشد. این‌داروازراه‌کلیه‌هاومدفوع‌دفع‌می‌شود.

هشدارها: 1 ـدرافرادباسابقه‌ابتلابه‌آگرانولوسیتوزیاکم‌خونی‌آپلاستیک‌بااحتیاطمصرف‌شود.

2 ـمصرف‌طولانی‌مدت‌آن‌باعث‌کاهش‌گویچه‌های‌سفیدخون‌شده‌واحتمال‌بروزعفونت‌دراندامهای‌مختلف‌ازجمله‌لثه‌ودهان‌وجوددارد. لذادراوایل‌ودرطول‌درمان‌شمارش‌سلول‌های‌خون‌بایدانجام‌پذیرد.

3 ـاحتمال‌بروزمسمومیت‌خونی‌دربیماران‌باسن‌ 65 سال‌یابیشتروجوددارد.

4 ـچنانچه‌متعاقب‌یک‌سال‌مصرف‌داروبهبودی‌حاصل‌نگردید،مصرف‌داروبایدقطع‌گردد.

عوارض‌جانبی‌: اسهال‌،سرگیجه‌،تهوع‌یااستفراغ‌،دردخفیف‌معده‌،کاهش‌یاازبین‌رفتن‌حس‌چشایی‌،تب‌،دردمفاصل‌،بثورات‌پوستی‌،کهیر،خارش‌ویاتورم‌غددلنفاوی‌ازعوارض‌جانبی‌داروهستند.

تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروباکاهنده‌های‌فعالیت‌مغزاستخوان‌،ترکیبات‌طلاوداروهای‌کاهنده‌سیستم‌ایمنی‌بدن‌ (بغیرازگلوکوکورتیکوئیدها)ممکن‌است‌احتمال‌بروزعوارض‌جانبی‌وخیم‌خونی‌وکلیوی‌آن‌راافزایش‌دهد.مصرف‌همزمان‌این‌داروباداروهای‌مکمل‌آهن‌ممکن‌است‌باعث‌کاهش‌اثرپنی‌سیلامین‌گردد.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـقطع‌ناگهانی‌داروممکن‌است‌باعث‌بروزعوارض‌حساسیتی‌گردد.

2 ـبرای‌بیمارانی‌که‌مبتلابه‌زیادی‌سیستیئن‌ادرارهستند،مصرف‌مقادیرزیادمایعات‌ (بخصوص‌درشب‌) اهمیت‌دارد.

3 ـداروبایدبامعده‌خالی‌مصرف‌گردد.

4 ـازمصرف‌همزمان‌این‌داروبافرآورده‌های‌آهن‌دارخودداری‌شود.

5 ـنبایدانتظاربهبودی‌راحداقل‌طی‌ 12 ـ 6هفته‌اول‌درمان‌داشت‌.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌عامل‌شلات‌کننده‌،مقدار 250 میلی‌گرم‌چهارباردرروزمصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌داروی‌ضدآرتریت‌روماتوییدابتدامقدار 250 ـ 125میلی‌گرم‌یک‌باردرروزیکجامصرف‌می‌شودوسپس‌مقدارمصرف‌درصورت‌لزوم‌وتحمل‌بیمارهر 3 ـ 2 ماه‌یک‌باربه‌میزان‌ 250mg/dayـ 125 تاحداکثر1/5g/dayافزایش‌می‌یابد.

به‌عنوان‌ضدسنگ‌های‌ادراری‌،مقدار500 میلی‌گرم‌چهارباردرروزمصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌پادزهردرمسمومیت‌بافلزات‌سنگین‌،مقدار 1/5g/dayـ 0/5 بمدت‌2 ـ 1 ماه‌مصرف‌می‌شود.

کودکان‌: به‌عنوان‌عامل‌شلات‌کننده‌درکودکان‌کم‌سن‌،مقدار 250 میلی‌گرم‌درروزیکجاوهمراه‌باآب‌میوه‌مصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Scored F.C. Tablet: 250mg