دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

 
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: dimercaprol ،دیمرکاپرول ،آنتی دوت غیر اختصاصی

 

DIMERCAPROL

مواردمصرف‌: این‌دارودردرمان‌مسمومیت‌باآرسنیک‌،آنتیموان‌،بیسموت‌،طلاوجیوه‌مصرف‌می‌شود. این‌داروهمراه‌EDTAدردرمان‌مسمومیت‌حادباسرب‌نیزاستفاده‌می‌گردد. همچنین‌دردرمان‌مسمومیت‌حادباجیوه‌درصورتیکه‌درمان‌طی‌ 1-2 ساعت‌بعدازمسمومیت‌شروع‌شود،موثراست‌.

مکانیسم‌اثر: دیمرکاپرول‌بواسطه‌اتصال‌به‌آرسنیک‌،طلا،سرب‌وجیوه‌می‌توانددفع‌آنهاراسرعت‌ببخشد. به‌دلیل‌تمایل‌آرسنیک‌به‌دیمرکاپرول‌،بامصرف‌این‌داروازوقفه‌درکارآنزیم‌های‌دارای‌گروه‌سولفیدریل‌،جلوگیری‌می‌شود.دیمرکاپرول‌ممکن‌است‌آنزیم‌های‌مهارشده‌توسطآرسنیک‌رانیزدوباره‌فعال‌کند.

فارماکوکینتیک‌: بالاترین‌غلظت‌پلاسمایی‌دیمرکاپرول‌نیم‌تایک‌ساعت‌بعدازتزریق‌عضلانی‌آن‌حاصل‌می‌شود. نیمه‌عمرآن‌کوتاه‌است‌وحداکثرطی‌ 4 ساعت‌متابولیزه‌ودفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌: 1 ـدربی‌کفایتی‌کبدی‌،به‌استثنای‌یرقان‌ناشی‌ازآرسنیک‌،نبایدمصرف‌شود.

2 ـدربی‌کفایتی‌کلیه‌ (مگردرشرایطخاص‌که‌درآنصورت‌داروبایدبااحتیاطکامل‌مصرف‌گردد) نبایدمصرف‌گردد.

3 ـدرمسمومیت‌باآهن‌،کادمیوم‌وسلنیوم‌نبایدمصرف‌گرددزیراکمپلکس‌دارووفلزازخودفلزبه‌تنهایی‌،به‌ویژه‌برای‌کلیه‌هاسمی‌تراست‌.

هشدارها: 1 ـدرطول‌درمان‌مزمن‌تب‌(واکنشی‌که‌ظاهرŠمخصوص‌اطفال‌است‌)ممکن‌است‌در 30 درصدازاطفال‌بروزکند.

2 ـدرافرادمبتلابه‌کمبودG6PDبااحتیاطمصرف‌شود.

3 ـدرافرادمسن‌،دوران‌بارداری‌وشیردهی‌وافزایش‌فشارخون‌بااحتیاطمصرف‌شود.

عوارض‌جانبی‌: بالارفتن‌فشارخون‌

همراه‌باتاکی‌کاردی‌که‌به‌مقدار

مصرف‌داروبستگی‌داردازعوارض‌شایع‌این‌دارواست‌. ازعوارض‌دیگرمی‌توان‌تهوع‌واستفراغ‌،سردردواحساس‌سوزش‌درلب‌ها،دهان‌وگلو،اسپاسم‌پلکها،ترشح‌ازبینی‌ودهان‌،احساس‌تنگی‌گلووسینه‌،دردشکم‌،دردوآبسه‌درمحل‌تزریق‌،اضطراب‌،ضعف‌وبیقراری‌رانام‌برد.

تداخل‌های‌دارویی‌: این‌داروبافرآورده‌های‌حاوی‌آهن‌درصورتی‌که‌به‌طورهمزمان‌مصرف‌گردند،تداخل‌دارد.

نکات‌قابل‌توصیه‌: درطول‌درمان‌بااین‌داروبایدادرارراقلیایی‌نگهداشت‌،زیراکمپلکس‌دیمرکاپرول‌وفلزبه‌راحتی‌درمحیطاسیدی‌شکسته‌می‌شود. ادرارقلیایی‌،کلیه‌هارادرمقابل‌اثرات‌سمی‌فلزحفظمی‌کند.

مقدارمصرف‌: تزریق‌دیمرکاپرول‌بایدبه‌صورت‌عمیق‌وعضلانی‌باشدودرمان‌هرچه‌سریعترباسایردرمانهاویابدون‌آنهاآغازگردد. درمسمومیت‌خفیف‌باآرسنیک‌وطلا،ابتدا 2/5mg/kgچهارباردرروزبه‌مدت‌ 2 روزتزریق‌می‌شودوسپس‌درمان‌باهمین‌مقداردرروزسوم‌،دوباردرروزوبعدیک‌باردرروزتا 10روزادامه‌می‌یابد. درمسمومیت‌شدیدباطلاویاآرسنیک‌،ابتدا 3mg/kgهرچهارساعت‌به‌مدت‌ 2 روزتزریق‌می‌شودوسپس‌درمان‌باهمین‌مقداردرروزسوم‌،چهارباردرروزوسپس‌یک‌تادوباردرروزتا 10 روز،ادامه‌می‌یابد. دردرمان‌انسفالوپاتی‌حادناشی‌ازسرب‌،ابتدا4mg/kgبه‌تنهایی‌تزریق‌می‌شودوبعددرمان‌باهمین‌مقدارهمراه‌باکلسیم‌ادتات‌دی‌سدیم‌هرچهارساعت‌،ادامه‌می‌یابد. درمسمومیتهای‌باشدت‌کمتر،مقدار 3mg/kgتجویزمی‌گردد.

اشکال‌دارویی‌:

Injection: 300mg/3ml