دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

CALCIUM DISODIUME EDTATE
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: calcium disodiume edtate ،شلات کننده ،ممومیت فلزات ،سرب فلزات سنگین

 

CALCIUM DISODIUME EDTATE

مواردمصرف‌: این‌دارودردرمان‌مسمومیت‌حادومزمن‌باسرب‌وبعضی‌فلزات‌سنگین‌وهمچنین‌درآنسفالوپاتی‌ناشی‌ازآن‌استفاده‌می‌گردد.

مکانیسم‌اثر: فلزات‌سنگین‌مانندسرب‌،بسهولت‌جانشین‌کلسیم‌موجوددراین‌داروشده‌ودرنتیجه‌کمپلکس‌پایداری‌تشکیل‌می‌شودکه‌ازطریق‌ادراردفع‌می‌گردد.

فارماکوکینتیک‌: نیمه‌عمردفع‌داروحدود20-60 دقیقه‌است‌وازراه‌کلیه‌هادفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌: دارودربی‌ادراری‌وکم‌ادراری‌نبایدمصرف‌شود.

هشدارها: به‌دلیل‌عوارض‌سمی‌وکشنده‌آن‌ازانفوزیون‌سریع‌داخل‌وریدی‌خودداری‌گرددوحتی‌الامکان

‌به‌صورت‌عضلانی‌استفاده‌شود.

عوارض‌جانبی‌: احتمال‌نکروزلوله‌های‌کلیوی‌به‌خصوص‌درکم‌ادراری‌وجوددارد.

مقدارمصرف‌: یک‌گرم‌ازداروبا

500 - 250 میلی‌لیترمحلول‌کلرورسدیم‌تزریقی‌یامحلول‌دکستروز 5% رقیق‌می‌شود.

بزرگسالان‌: دربزرگسالان‌بدون‌علایم‌بالینی‌این‌محلول‌درمدت‌حداقل‌یک‌ساعت‌دوباردرروزوبه‌مدت‌ 5 روزانفوزیون‌وریدی‌می‌شودوسپس‌درمان‌به‌مدت‌ 2 روزقطع‌می‌گرددودرصورت‌لزوم‌پس‌ازآن‌به‌مدت‌ 5 روزازسرگرفته‌می‌شود. درافرادبامسمومیت‌متوسطیابدون‌علامت‌نبایدبیشتراز 50mg/kg/dayمصرف‌می‌گردد. تجویزعضلانی‌دارونبایداز 35mg/kgدوباردرروز (مقدارکل‌75mg/kg/day) تجاوزکند.

کودکان‌: همین‌مقدارمصرف‌روزانه‌بایددرفواصل‌ 8-12 ساعته‌تجویزگرددودرمان‌برای‌ 5ـ3 روزادامه‌یابد. دومین‌دوره‌درمان‌پس‌ازیک‌دوره‌استراحت‌چهارروزه‌یابیشترشروع‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Injection: 50 mg/ml