دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

ACETYLCYSTEINE نام دارو: ان استیل سیستئین
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ان استیل سیستئین ،آنتی دوت مسمومیت استامینوفن ،خلط آور- موکولیتیک ،فلوموسیل قرص 600

ACETYLCYSTEINE  ان استیل سیستئین

مواردمصرف‌: استیل‌سیستئین‌برای‌درمان‌مسمومیت‌بااستامینوفن‌وبه‌منظورجلوگیری‌ازاثرسمی‌آن‌برکبدبه‌کاربرده‌می‌شود.

مکانیسم‌اثر: استیل‌سیستئین‌می‌تواندکبدرادربرابرعوارض‌سمی‌متابولیت‌فعال‌استامینوفن‌،ازطریق‌افزایش‌میزان‌گلوتاتیون‌وپیوندبامتابولیت‌فعال‌،محافظت‌نماید.

مواردمنع‌مصرف‌: درآسم‌شدیدوحساسیت‌به‌استیل‌سیستئین‌نبایدمصرف‌گردد.

هشدارها: 1 ـدرصورت‌وجودزخم‌معده‌بااحتیاطمصرف‌گردد.

2 ـدرمان‌بااین‌داروحتی‌درصورت‌بروزکهیربایدادامه‌یابد.

عوارض‌جانبی‌: عوارض‌این‌داروخیلی‌شایع‌نیست‌ولی‌شامل‌واکنش‌های‌حساسیتی‌،انقباض‌برونش‌،ادم‌صورت‌،بثورات‌جلدی‌،آنافیلاکسی‌،گیجی‌،تب‌،تهوع‌واستفراغ‌می‌باشد.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـدارورامی‌توان‌به‌صورت‌تزریق‌داخل‌وریدی‌تجویزکرد.

2 ـقبل‌ازاستفاده‌ازاین‌دارودردرمان‌مسمومیت‌بااستامینوفن‌ضروری‌است‌که‌محتویات‌داخل‌معده‌تخلیه‌شود.

3 ـدرمان‌بااین‌داروحداکثرظرف‌ 24ساعت‌اول‌پس‌ازمسمومیت‌صورت‌گیرد.

مقدارمصرف‌: به‌عنوان‌پادزهردرمسمومیت‌بااستامینوفن‌درابتدامقدار150mg/kgدر 200 میلی‌لیتردکستروز 5%طی‌ 15 دقیقه‌انفوزیون‌وریدی‌می‌شودومتعاقبŠمقدار 50mg/kgدر 500 میلی‌لیتردکستروز 5% طی‌ 4 ساعت‌وسپس‌100mg/kgدر 1000 میلی‌لیتردکستروز5% وراری‌ 16 ساعت‌انفوزیون‌می‌گردد.مقدارمصرف‌این‌دارودرکودکان‌مشابه‌بزرگسالان‌است‌.

اشکال‌دارویی‌:

Injection: 200mg / ml

این دارو جدیدا به عنوان یک داروی موکولیتیک و خلط آور به صورت قرص جوشان 600 میلی گرمی و قرص خوراکی 200 میلی گرمی به بازار آمده است