دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

HYDROXYZINE هیدروکسی زین
ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: هدیروکسی زین ،ضد حساسیت ،آنتی هیستامین خواب آور کودک ،ضدخارش

 

HYDROXYZINE

مواردمصرف‌: هیدروکسی‌زین‌دردرمان‌اضطراب‌وتنش‌عصبی‌،به‌عنوان‌آرام‌بخش‌قبل‌ازبیهوشی‌عمومی‌،کاهش‌عوارض‌قطع‌موادمخدروالکل‌،کنترل‌خارشهای‌آلرژیک‌ازجمله‌کهیرمزمن‌وکنترل‌تهوع‌واستفراغ‌استفاده‌می‌گردد.

مکانیسم‌اثر: اثرضداضطراب‌این‌دارواحتمالاناشی‌ازاثرآن‌برنواحی‌زیرقشری‌CNSاست‌.
اثرآرام‌بخشی‌وخواب‌آوری‌آن‌نیزاحتمالابدلیل‌خاصیت‌ضدهیستامینی‌می‌باشد. به‌همین‌علت‌اثرضدخارش‌نیزدارد.
اثرضداستفراغ‌نیزاحتمالابه‌اثرضدموسکارینی‌آن‌مربوطمی‌شود.

فارماکوکینتیک‌: زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثرهیدروکسی‌زین‌بعدازمصرف‌خوراکی‌30
ـ 15 دقیقه‌وطول‌مدت‌اثرآن‌ 6 ـ 4ساعت‌است‌.

هشدارها: 1 ـاحتمال‌بروزخشکی‌دهان‌درمصارف‌طولانی‌مدت‌وجوددارد.

2 ـمصرف‌این‌دارودرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌واحتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبایدبااحتیاطصورت‌گیرد.

عوارض‌جانبی‌: خواب‌آلودگی‌وخشکی‌دهان‌ازعوارض‌شایع‌این‌داروهستند.

تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبافرآورده‌های‌مضعف‌CNS،داروهای‌ضدافسردگی‌سه‌حلقه‌ای‌وداروهای‌کاهنده‌فشارخون‌باعث‌افزایش‌اثرآنهامی‌گردد.
اثرقی‌آورآپومرفین‌رادرصورت‌مصرف‌همزمان‌کاهش‌می‌دهد. مصرف‌همزمان‌داروهای‌ضددردمخدرشبه‌تریاک‌بااین‌دارواثرضددردومضعف‌CNSآنهاراافزایش‌می‌دهد.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌،ازانجام‌کارهای‌دقیق‌که‌احتیاج‌به‌هوشیاری‌دارندخودداری‌شود.

2 ـاحتمال‌بروزخشکی‌دهان‌وجوددارد.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌داروی‌ضداضطراب‌یاآرام‌بخش‌ـخواب‌آور،مقدار
100 ـ 50میلی‌گرم‌به‌صورت‌مقدارواحدمصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌ضداستفراغ‌ویاضدهیستامین‌مقدار
100 ـ 25 میلی‌گرم‌سه‌یاچهارباردرروزبرحسب‌نیازمصرف‌می‌شود.

کودکان‌: به‌عنوان‌ضداضطراب‌یاآرام‌بخش‌ـخواب‌آور
0/6mg/kgبه‌صورت‌مقدارواحدمصرف‌می‌شود.
به‌عنوان‌ضداستفراغ‌وضدهیستامین‌ 0/5mg/kgهر 6
ساعت‌برحسب‌نیازمصرف‌می‌گردد. درموردکودکان‌کمتراز 6 سال‌12/5 میلی‌گرم‌هر 6 ساعت‌ودرکودکان‌بزرگتر
25 ـ 12/5 میلی‌گرم‌هر 6 ساعت‌مصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Syrup:
10mg / 5ml

Tablet:
10mg, 25mg


آلومنیوم هیدروکساید
ساعت ٥:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: گوارش ،آلومینیوم هیدروکساید ،ترش کردن ،آلومینیوم ژل

ALUMINIUM
HYDROXIDE

مواردمصرف‌: هیدروکسیدآلومینیوم‌برای‌درمان‌علامتی‌سوزش‌معده‌ناشی‌ازترشح‌اسید،سوءهضم‌ناشی‌ازاسیدوترش‌کردن‌،جلوگیری‌ازعوارض‌برگشت‌محتویات‌معده‌به‌مری‌وهمچنین‌جهت‌جلوگیری‌ازتشکیل‌سنگهای‌ادراری‌فسفاته‌برای‌کاهش‌فسفات‌خون‌استفاده‌می‌گردد.

مکانیسم‌اثر: به‌عنوان‌ضداسید،این‌دارواسیدمعده‌راخنثی‌می‌نمایدولی‌به‌طورمستقیم‌روی‌تولیداسیدتاثیری‌ندارد.هیدروکسیدآلومینیوم‌موجوددراین‌فرآورده‌بایون‌فسفات‌درروده‌پیوندیافته‌وفسفات‌آلومینیوم‌نامحلول‌تشکیل‌می‌دهدکه‌ازراه‌مدفوع‌دفع‌می‌گردد.بنابراین‌فسفات‌سرم‌وادرارراکاهش‌می‌دهد.

فارماکوکینتیک‌: مقادیرکمی‌ازآلومینیوم‌موجوددراین‌فرآورده‌جذب‌می‌گردد.
اثراین‌دارودرصورت‌مصرف‌قبل‌ازغذابه‌عنوان‌ضداسید 60ـ20 دقیقه‌ویک‌ساعت‌درصورت‌مصرف‌بعدازغذاتاسه‌ساعت‌باقی‌می‌ماند.
دفع‌این‌داروازراه‌مدفوع‌ودرصورت‌جذب‌ازطریق‌کلیه‌صورت‌می‌گیرد.

مواردمنع‌مصرف‌: این‌دارودرصورت‌وجودکمی‌فسفات‌خون‌وانسدادروده‌
نبایدمصرف‌شود.

هشدارها: 1 ـدرمواردزیراین‌داروبااحتیاطمصرف‌شود:
بیماری‌آلزایمر،وجودعلایم‌آپاندیسیت‌،یبوست‌،انسدادمجرای‌معده‌ـروده‌،هموروئیدوعیب‌کارکلیه‌.

2 ـظرفیت‌خنثی‌سازی‌اسیددرموردهیدروکسیدآلومینیوم‌درمقایسه‌باضداسیدهای‌حاوی‌منیزیم‌کمتراست‌.

3 ـدرصورت‌مصرف‌طولانی‌مدت‌به‌خصوص‌دربیماران‌باشکستگی‌استخوان‌بایدرژیم‌جبران‌کننده‌فسفات‌داده‌شود.

عوارض‌جانبی‌: درصورت‌مصرف‌طولانی‌مدت‌این‌دارودربیماران‌بانارسایی‌مزمن‌کلیه‌ممکن‌است‌ایجادتغییرات‌خلقی‌وروانی‌کند.
بامصرف‌طولانی‌مدت‌ممکن‌است‌باعث‌ایجادیبوست‌،درداستخوانی‌ناشی‌ازتخلیه‌فسفات‌،کاهش‌اشتها،کاهش‌غیرعادی‌وزن‌وسفیدشدن‌مدفوع‌گردد.

تداخل‌های‌داروئی‌: این‌داروزمانی‌که‌همزمان‌بابسیاری‌ازداروهامصرف‌گردد،می‌توانددرجذب‌آنهامداخله‌پیداکندوبنابراین‌بایدازلحاظمقدارمصرف‌وزمان‌مصرف‌مورددقت‌بیشتری‌قرارگیرد.
ازجمله‌این‌داروهامی‌توان‌ازکینیدین‌،داروهای‌ضدانعقادخوراکی‌،ترکیبات‌ضددیسکینزی‌،داروهای‌ضدموسکارینی‌،سایمتیدین‌،رانیتیدین‌،گلیکوزیدهای‌دیژیتال‌،ایزونیازید،کتوکونازول‌،فنوتیازین‌ها،ویتامین‌A،تتراسایکلین‌ها،تیوگزانتین‌هاوفلوئورسدیم‌نام‌برد.

به‌طورکلی‌بایدبه‌بیمارتوصیه‌نمودازمصرف‌داروهاطی‌
2 ـ 1 ساعت‌پس‌ازمصرف‌آنتاسیدهاخودداری‌کنند.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـبرای‌درمان‌زخم‌های‌گوارشی‌،بهترین‌اثرداروزمانی‌خواهدبودکه‌
3ـ1 ساعت‌بعدازغذاویاهنگام‌خواب‌مصرف‌شود.

2 ـسوسپانسیون‌راقبل‌ازمصرف‌بایدتکان‌دادوقرص‌رابه‌خوبی‌جوید.

3 ـاحتمال‌بروزیبوست‌بامصرف‌این‌دارووجودداردکه‌می‌توان‌بااستفاده‌ازفیبرهای‌غذایی‌میزان‌آن‌راکاهش‌داد.

مقدارمصرف‌: به‌عنوان‌ضداسید1200ـ600 میلی‌گرم‌ازسوسپانسیون‌یاقرص‌
6ـ4 باردرروزبین‌غذاوهنگام‌خواب‌مصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌کمک‌درمان‌زخم‌گوارشی‌
3600ـ960 میلی‌گرم‌ازسوسپانسیون‌هر 2ـ1 ساعت‌درروزمصرف‌می‌شود. درمواردشدید
4/8ـ2/6گرم‌باآب‌رقیق‌کرده‌مصرف‌گردد.به‌عنوان‌پایین‌آورنده‌فسفات‌خون‌4/8ـ1/9 گرم‌ازسوسپانسیون‌سه‌تاچهارباردرروزهمراه‌بارژیم‌غذایی‌کم‌فسفات‌استفاده‌گردد.
مقدارمصرف‌درکودکان‌توسطپزشک‌تعیین‌گردد.