دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

دیفن هیدرامین کمپاند
ساعت ٦:۱۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: دیفن هیدرامین کمپاند ،ضدسرفه خلط آور ،ضد سرفه بزرگسالان ،diphenhydramine compound

 

DIPHENHYDRAMINE
COMPOUND

مواردمصرف‌:
این‌داروبرای‌تسکین‌سرفه‌ونشانه‌های‌احتقانی‌آن‌مصرف‌می‌شود.همچنین‌انقباض‌نایژه‌هاناشی‌ازهیستامین‌رانیزتخفیف‌می‌دهد.

مکانیسم‌اثر:
این‌ترکیب‌دارای‌اثرضدهیستامین‌وضدکولینرژیک‌است‌وباعث‌تسکین‌سرفه‌می‌شود. بدلیل‌داشتن‌کلرورآمونیوم‌دارای‌اثرخلطآوروبدلیل‌داشتن‌اثرآنتی‌کولینرژیک‌باعث‌کاهش‌ترشحات‌نایژه‌می‌شود.
درضمن‌علایم‌احتقان‌راکه‌اغلب‌باسرفه‌همراه‌است‌ازبین‌می‌بردوباعث‌کاهش‌احتقان‌بینی‌ونایژه‌می‌شود.

فارماکوکینتیک‌:
اثرخوراکی‌این‌داروپس‌از60 ـ 15 دقیقه‌ظاهرمی‌گردد. دفع‌آن‌کلیوی‌بوده‌وبه‌صورت‌متابولیت‌است‌.کلرورآمونیوم‌ازراه‌دستگاه‌گوارش‌طی‌6
ـ 3 ساعت‌جذب‌گردیده‌ودرکبدمتابولیزه‌وبه‌اسیدکلریدریک‌واوره‌تبدیل‌وازکلیه‌دفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌:
این‌دارودرعیب‌شدیدکارکبدوکلیه‌،دربیمارانی‌که‌مبتلابه‌اسیدوزاولیه‌تنفسی‌می‌باشندودرصورت‌وجودپورفیریانبایدمصرف‌شود.

هشدارها:
1 ـاین‌فرآورده‌دراختلال‌کارکلیه‌بایدبااحتیاطتجویزگردد.

2
ـمصرف‌این‌دارودرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌،احتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبایدبااحتیاطصورت‌گیرد.

عوارض‌جانبی‌:
احتمال‌تحریک‌مخاطمعده‌وایجادناراحتی‌معده‌،بی‌اشتهایی‌،تهوع‌واستفراغ‌بامصارف‌زیادآن‌وجوددارد.
دربیماران‌بااختلال‌کارکلیه‌ممکن‌است‌عوارض‌پوستی‌وحساسیتی‌افزایش‌یابد.این‌داروهمچنین‌بدلیل‌داشتن‌دیفن‌هیدرامین‌می‌تواندعوارض‌ضدموسکارینی‌ازخودنشان‌دهد.

تداخل‌های‌دارویی‌:
بدلیل‌وجوددیفن‌هیدرامین‌دراین‌فرآورده‌استفاده‌همزمان‌بامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌این‌داروراافزایش‌دهد.
استفاده‌همزمان‌آن‌باداروهای‌آنتی‌کولینرژیک‌اثرات‌جانبی‌این‌داروراتشدیدمی‌کند.مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آنهابرروی‌گوش‌
(ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌) رابپوشاند. بدلیل‌وجودسیترات‌سدیم‌درفرآورده‌احتمال‌تداخل‌باکینیدین‌،ضداسیدهابخصوص‌بی‌کربنات‌سدیم‌،داروهای‌حاوی‌کلسیم‌ودیگوکسین‌وجوددارد.

نکات‌قابل‌توصیه‌:
1 ـاین‌داروممکن‌است‌باعث‌خواب‌آلودگی‌گردد.

2
ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌غذامصرف‌گردد.

3
ـدرصورت‌مصرف‌این‌داروتشخیص‌آپاندیسیت‌وعلایم‌سمی‌برگوش‌ناشی‌ازداروهامشکل‌می‌گردد.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌:
مقدار 5 یا 10 میلی‌لیترهردویاسه‌ساعت‌مصرف‌می‌گردد.

کودکان‌:
5 ـ 1 سال‌مقدار 2/5 میلی‌لیترهرسه‌یاچهارساعت‌ودرکودکان‌ 12 ـ 6سال‌مقدار 5 میلی‌لیترهرسه‌یاچهارساعت‌مصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Syrup:
(Diphenhydramine HCI 12.5mg+ Sodium Citrate 50mg + AmmoniumChloride 125mg +
Menthol 1mg) / 5ml


DIPHENHYDRAMINE
ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: diphenhydramine ،دیفن هیدرامین ،ضد سرفه ،آنتی هیستامین خواب آور کودک

 

DIPHENHYDRAMINE

مواردمصرف‌:
دیفن‌هیدرامین‌دردرمان‌علامتی‌رینیت‌آلرژیک‌،رینیت‌وازوموتور،کهیروکهیرغول‌آسا،به‌عنوان‌درمان‌کمکی‌درشوک‌آنافیلاکتیک‌،درمان‌علامتی‌پارکینسون‌وواکنش‌های‌اکستراپیرامیدال‌ناشی‌ازداروها،تهوع‌واستفراغ‌ناشی‌ازمسافرت‌یاحرکت‌،به‌عنوان‌بی‌حس‌کننده‌موضعی‌دردندانپزشکی‌وبه‌عنوان‌یک‌خواب‌آورملایم‌بکارمی‌رود.

مکانیسم‌اثر:
اثرضدآلرژی‌این‌داروبه‌علت‌رقابت‌باهیستامین‌برای‌اتصال‌به‌گیرنده‌های‌H1است‌.
احتمالااثرضداستفراغ‌وضدسرگیجه‌آنرامی‌توان‌به‌اثرضدموسکارینی‌آن‌ارتباطداد.
اثرضدسرفه‌دیفن‌هیدرامین‌به‌علت‌اثرمستقیم‌برمرکزسرفه‌دربصل‌النخاع‌است‌. این‌داروبرگیرنده‌های‌H1مغزاثرگذاشته‌موجب‌اثرات‌خواب‌آورمی‌گردد.
اثربی‌حس‌کنندگی‌موضعی‌آن‌بدلیل‌شباهت‌ساختمانی‌آن‌بابی‌حس‌کننده‌های‌موضعی‌است‌.

فارماکوکینتیک‌:
این‌داروازراه‌خوراکی‌به‌خوبی‌جذب‌می‌شود. زمان‌شروع‌اثرآن‌درحدود 60 ـ 15 دقیقه‌است‌.
دفع‌آن‌کلیوی‌است‌واغلب‌به‌صورت‌متابولیت‌طی‌ 24 ساعت‌دفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌:
درپورفیریانبایداستفاده‌گردد.

هشدارها:
1 ـمصرف‌این‌دارودرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌،احتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبایدبااحتیاطصورت‌گیرد.

2
ـاحتمال‌بروزسرگیجه‌،تسکین‌بیش‌ازحد،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌ناشی‌ازمصرف‌این‌دارودرسالخوردگان‌بیشتراست‌.

3
ـمصرف‌طولانی‌مدت‌این‌داروباعث‌خشکی‌دهان‌گردیده‌احتمال‌گلودرد،عفونت‌دهان‌وگلووپوسیدگی‌دندان‌وجوددارد.

4
ـدرصورت‌مصرف‌این‌داروتشخیص‌آپاندیسیت‌وعلایم‌سمی‌برگوش‌ناشی‌ازداروهامشکل‌می‌گردد.

عوارض‌جانبی‌:
عوارض‌شایع‌این‌داروعبارتندازگیجی‌،سردرد،عوارض‌پسیکوموتور،عوارض‌ضدموسکارینی‌مانندخشکی‌دهان‌،تاری‌دیدودوبینی‌وعوارض‌دستگاه‌گوارشی‌.

تداخل‌های‌دارویی‌:
مصرف‌همزمان‌این‌داروبامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌آن‌راافزایش‌دهد. استفاده‌همزمان‌آن‌باداروهای‌آنتی‌کولینرژیک‌اثرات‌جانبی‌این‌داروراتشدیدمی‌کند.
مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آنهابرروی‌گوش‌ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌رابپوشاند.

نکات‌قابل‌توصیه‌:
1 ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌غذا،آب‌یاشیرمصرف‌گردد.

2
ـدرصورت‌مصرف‌به‌عنوان‌ضدسرگیجه‌حداقل‌نیم‌ساعت‌قبل‌ازمسافرت‌استفاده‌گردد.

3
ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌ازکارهایی‌که‌نیازبه‌تمرکزحواس‌دارندخودداری‌گردد.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌:
به‌عنوان‌ضدهیستامین‌،مقدار 50 ـ 25 میلی‌گرم‌هر 6 ـ 4 ساعت‌مصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌ضددیسکنزی‌درپارکینسون‌ایدیوپاتیک‌درابتدامقدار150
ـ 50 میلی‌گرم‌یا 25 میلی‌گرم‌سه‌باردرروزمصرف‌می‌شودوسپس‌مقدارمصرف‌به‌ 50 میلی‌گرم‌چهارباردرروزافزایش‌می‌یابد.
به‌عنوان‌ضداستفراغ‌مقدار 50 میلی‌گرم‌نیم‌ساعت‌قبل‌ازمسافرت‌مصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌آرام‌بخش‌ـخواب‌آورمقدار
50 میلی‌گرم‌

30
ـ 20 دقیقه‌قبل‌ازخواب‌مصرف‌می‌شود. حداکثرمقدارمصرف‌300mg/dayاست‌.

کودکان‌:
به‌عنوان‌ضدهیستامین‌،

مقدار
1/25mg/kgهر 6 ـ 4 ساعت‌

مصرف‌می‌گردد.
به‌عنوان‌ضداستفراغ‌1/5mg/kgـ 1 هر 6 ساعت‌مصرف‌می‌گردد.

اشکال‌دارویی‌:

Elixir:
    2.5mg / 5ml

Tablet:
25mg

اخیرا کپسول نرم  (پرل) این دارو به بازار آمده است