دکتر قناعتی داروساز

این یک وبلاگ شخصی شامل مطالب علمی پزشکی دارویی اخلاقی است

CYPROHEPTADINE HCI
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: cyproheptadine hci ،آنتی هیستامین ،اشتهاآور ،آنتاگونیست سروتونین

 

CYPROHEPTADINE HCI

مواردمصرف‌: سایپروهپتادین‌برای‌درمان‌آلرژی‌ناشی‌ازتب‌یونجه‌،کهیروکهیرغول‌آسا،کهیرناشی‌ازسرما،میگرن‌ودرمان‌بیماری‌کوشینگ‌استفاده‌شده‌است‌.

مکانیسم‌اثر: این‌داروآنتاگونیست‌گیرنده‌های‌H1وگیرنده‌های‌سروتونینی‌می‌باشد. به‌دلیل‌خاصیت‌آنتی‌هیستامینی‌آن‌،اثرضدآلرژی‌دارد.

فارماکوکینتیک‌: این‌داروبخوبی‌ازدستگاه‌گوارش‌جذب‌می‌گردد. اثرآن‌ 60 ـ 15دقیقه‌پس‌ازمصرف‌خوراکی‌ظاهرمی‌گردد. دفع‌آن‌کلیوی‌واغلب‌به‌صورت‌متابولیت‌طی‌ 24 ساعت‌صورت‌می‌گیرد.

هشدارها: 1 ـاحتمال‌سرگیجه‌،تسکین‌بیش‌ازحد،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌ناشی‌ازمصرف‌این‌دارودرسالخوردگان‌بیشتراست‌.

2 ـمصرف‌طولانی‌مدت‌این‌داروباعث‌خشکی‌دهان‌می‌شودواحتمال‌گلودرد،عفونت‌دهان‌وگلووپوسیدگی‌دندان‌وجوددارد.

عوارض‌جانبی‌: عوارض‌شایع‌این‌داروخشکی‌دهان‌،تاری‌دید،خواب‌آلودگی‌،غلیظشدن‌ترشحات‌نایژه‌وافزایش‌وزن‌می‌باشند.

تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌آن‌راافزایش‌دهد. استفاده‌همزمان‌این‌داروباداروهای‌آنتی‌کلینرژیک‌اثرات‌جانبی‌آن‌راتشدیدمی‌کند. مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آن‌رابرگوش‌ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌رابپوشاند.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـ این دارو بعلت بلوک گیرنده های سروتونین اشتها را زیاد می کند ولی بی اشتهایی عصبی ناشی از افسردگی را تشدید می کند احتمال‌افزایش‌وزن‌وجوددارد.

2 ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌باغذا،آب‌یاشیرمصرف‌گردد.

3 ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌ازانجام‌کارهایی‌که‌نیازبه‌تمرکزحواس‌دارندخودداری‌گردد.

4 ـاین‌دارومی‌تواندعوارض‌سمی‌گوشی‌سالیسیلات‌هارابپوشاند.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: دردرمان‌آلرژی‌مقدار 4میلی‌گرم‌ 4 ـ 3 باردرروزوحداکثر 32میلی‌گرم‌درروزمصرف‌می‌شود. درمیگرن‌ 4 میلی‌گرم‌تجویزکه‌درصورت‌نیازپس‌ازنیم‌ساعت‌تکرارمی‌شود. مقدارمصرف‌نگهدارنده‌آن‌ 4 میلی‌گرم‌هر 6 ـ 4ساعت‌است‌.

کودکان‌: درکودکان‌ 6 ـ 2 سال‌ 2 میلی‌گرم‌3 ـ 2 باردرروزوحداکثر 12 میلی‌گرم‌درروزمصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Tablet: 4mg


CLEMASTINE کلماستین
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: clemastine ،کلماستین ،آنتی هیستامین

 

CLEMASTINE

مواردمصرف‌: کلماستین‌دردرمان‌علامتی‌رینیت‌آلرژیک‌فصلی‌یادائمی‌،التهاب‌آلرژیک‌ملتحمه‌ناشی‌ازموادآلرژن‌،خارش‌ناشی‌ازواکنش‌های‌آلرژیک‌وکهیروبه‌عنوان‌درمان‌کمکی‌شوک‌آنافیلاکتیک‌به‌کاربرده‌می‌شود.

مکانیسم‌اثر: اثرضدآلرژی‌آن‌ناشی‌ازرقابت‌باهیستامین‌برای‌اتصال‌به‌گیرنده‌های‌H1است‌.

فارماکوکینتیک‌: این‌داروبخوبی‌ازراه‌تزریق‌یاخوراکی‌جذب‌می‌گردد.متابولیسم‌آن‌کبدی‌است‌. زمان‌شروع‌اثرشکل‌خوراکی‌آن‌بین‌ 60 ـ 15 دقیقه‌است‌وطول‌مدت‌اثرکلماستین‌درحدود 12ساعت‌می‌باشدوازراه‌کلیوی‌دفع‌می‌گردد.

هشدارها: احتمال‌بروزسرگیجه‌،اغتشاش‌شعوروکمی‌فشارخون‌ناشی‌ازمصرف‌این‌داروبیماران‌سالخورده‌بیشتر

است‌.

عوارض‌جانبی‌: عوارض‌شایع‌آن‌شامل‌خواب‌آلودگی‌وغلیظشدن‌ترشحات‌نایژه‌است‌.

تداخل‌های‌دارویی‌: درصورت‌مصرف‌همزمان‌باداروهای‌پایین‌آورنده‌فشارخون‌وداروهای‌مضعف‌CNSممکن‌است‌باعث‌افزایش‌اثرآنهاگردد. مصرف‌این‌داروباداروهای‌سمی‌برای‌گوش‌ممکن‌است‌علایم‌مسمومیت‌گوشی‌آنهاازجمله‌وزوزگوش‌رابپوشاند.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌،این‌داروهمراه‌باغذا،آب‌یاشیرمصرف‌شود.

2 ـداروهای‌ضدهیستامین‌ممکن‌است‌علایم‌مسمومیت‌گوشی‌ناشی‌ازمصرف‌مقادیرزیادسالیسیلات‌هارابپوشاند.

3 ـاحتمال‌بروزخواب‌آلودگی‌وجوددارد.بنابراین‌ازکارباآلاتی‌که‌نیازمندهوشیاری‌است‌،مانندرانندگی‌،خودداری‌گردد.

مقدارمصرف‌

خوراکی‌:

بزرگسالان‌: مقدار 1 میلی‌گرم‌دوباردرروزیا 2 میلی‌گرم‌ 3 ـ 1 باردرروزمصرف‌می‌شود. حداکثرمیزان‌مصرف‌دارو6mg/dayاست‌.

کودکان‌: درکودکان‌باسن‌کمتراز 12سال‌مقدار 1 ـ 0/5 میلی‌گرم‌هر 12 ـ 8ساعت‌مصرف‌می‌شود.

تزریقی‌: مقدار 4mg/dayـ 2 به‌صورت‌تزریق‌عضلانی‌دربزرگسالان‌و2mg/dayـ 1 درکودکان‌به‌کاربرده‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Tablet: 1mg

Injection: 2mg/ 2ml


CINNARIZINE سیناریزین
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: cinnarizine ،منییر ،وزوز گوش ،رینود

 

CINNARIZINE

مواردمصرف‌: سیناریزین‌برای‌رفع‌اختلالاتی‌مثل‌سرگیجه‌،وزوزگوش‌،تهوع‌واستفراغ‌،دربیماری‌منییر،بیماری‌مسافرت‌،بیماری‌عروق‌محیطی‌وسندرم‌رینودتجویزمی‌شود.

مکانیسم‌اثر: اثرات‌این‌داروناشی‌ازمهارگیرنده‌H1هیستامینی‌است‌.

فارماکوکینتیک‌: این‌داروازطریق‌خوراکی‌سریعŠجذب‌شده‌وبعداز 2 ـ 1 ساعت‌به‌حداکثرغلظت‌پلاسمایی‌می‌رسدودرکبدمتابولیزه‌می‌شود.

مواردمنع‌مصرف‌: درصورت‌وجودپورفیری‌نبایدمصرف‌شود.

هشدارها: 1 ـدرصورت‌پایین‌بودن‌فشارخون‌بیمار،مصرف‌مقادیرزیاداین‌داروبایدبااحتیاطانجام‌شود.

2 ـدرصورت‌وجودصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌،احتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماری‌کبدی‌بایدبااحتیاطمصرف‌

شود.

عوارض‌جانبی‌: خواب‌آلودگی‌،خشکی‌دهان‌،تاری‌دید،بثورات‌جلدی‌،خستگی‌،سردردواختلالات‌گوارشی‌ازعوارض‌جانبی‌داروهستند.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 30 میلی‌گرم‌ 3 باردرروزمصرف‌می‌شود. دربیماری‌مسافرت‌30 میلی‌گرم‌ 2 ساعت‌قبل‌ازمسافرت‌وسپس‌درصورت‌لزوم‌ 15 میلی‌گرم‌هر 8ساعت‌درطول‌مسافرت‌مصرف‌می‌شود.دراختلالات‌عروق‌محیطی‌ابتدا 75میلی‌گرم‌ 3 باردرروزمصرف‌می‌شود.مقدارمصرف‌نگهدارنده‌ 75 میلی‌گرم‌ 3 ـ 2باردرروزاست‌.

کودکان‌: مقدارمصرف‌درکودکان‌ 12 ـ 5سال‌نصف‌مقدارمصرف‌بزرگسالان‌است‌.

اشکال‌دارویی‌:

Tablet: 25mg, 75mg


CHLORPHENIRAMINE
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: chlorpheniramine ،کلر فنیرآمین ،آنتی هیستامین

 

 

CHLORPHENIRAMINE

مواردمصرف‌: کلرفنیرآمین‌دردرمان‌علامتی‌رینیت‌آلرژیک‌فصلی‌یادایمی‌،رینیت‌وازوموتوروالتهاب‌آلرژیک‌ملتحمه‌ناشی‌ازاستنشاق‌موادآلرژن‌ویاخوردن‌آنها،کهیروکهیرغول‌آسا،وبه‌عنوان‌داروی‌کمکی‌درشوک‌آنافیلاکتیک‌به‌کارمی‌رود.

مکانیسم‌اثر: اثرضدآلرژیک‌آن‌ناشی‌ازمهارگیرنده‌های‌H1هیستامینی‌است‌.همچنین‌دارای‌آثارآنتی‌کلینرژیک‌است‌.

فارماکوکینتیک‌: بخوبی‌ازراه‌خوراکی‌جذب‌می‌شود. متابولیسم‌آن‌کبدی‌است‌وازکلیه‌دفع‌می‌شود. نیمه‌عمرکلرفنیرامین‌ 15 ـ 12ساعت‌است‌. زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثرازراه‌خوراکی‌ 60 ـ 15 دقیقه‌است‌.

هشدارها: 1 ـاحتمال‌خشک‌شدن‌دهان‌وافزایش‌بیماریهای‌دهان‌ودندان‌بامصرف‌طولانی‌مدت‌آنتی‌هیستامین‌هاوجوددارد.

2 ـدرصرع‌،هیپرتروفی‌پروستات‌واحتباس‌ادرار،گلوکوم‌وبیماریهای‌کبدبااحتیاطمصرف‌گردد.

عوارض‌جانبی‌: عارضه‌شایع‌آن‌خواب‌آلودگی‌است‌. این‌دارومی‌تواندعوارض‌آنتی‌کلینرژیک‌مثل‌خشکی‌دهان‌وتاری‌دیدراهمراه‌داشته‌باشد.

تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروبامضعف‌های‌CNSممکن‌است‌اثرات‌مضعف‌این‌داروراافزایش‌دهد. استفاده‌همزمان‌آن‌باداروهای‌آنتی‌کلینرژیک‌اثرات‌جانبی‌این‌داروراتشدیدمی‌کند.مصرف‌همزمان‌داروهای‌سمی‌برای‌گوش‌مانندسالیسیلات‌هاووانکومایسین‌بااین‌داروممکن‌است‌اثرسمی‌آن‌رابرگوش‌،ازجمله‌وزوزگوش‌وسرگیجه‌رابپوشاند.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـبمنظورکاهش‌تحریک‌گوارشی‌همراه‌باغذا،آب‌یاشیرمصرف‌گردد.

2 ـدرصورت‌بروزخواب‌آلودگی‌ازانجام‌کارهایی‌که‌نیازبه‌تمرکزحواس‌دارندخودداری‌گردد.

مقدارمصرف‌

تزریقی‌: طی‌ 1 دقیقه‌به‌طورآهسته‌مقدار20 ـ 10 میلی‌گرم‌تزریق‌وریدی‌می‌گردد.

خوراکی‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ضدهیستامین‌، 4میلی‌گرم‌هر 6 ـ 4 ساعت‌برحسب‌نیازاستفاده‌می‌گردد. حداکثرمقدارمصرف‌24mg/dayاست‌.

کودکان‌: درکودکان‌زیریکسال‌توصیه‌نمی‌گردد. درکودکان‌ 2 ـ 1 سال‌

1mg/day،5ـ 2 سال‌ 1 میلی‌گرم‌هر

6 ـ 4 ساعت‌تاحداکثر 6mg/dayودرکودکان‌ 12 ـ 6 سال‌ 2 میلی‌گرم‌هر

6 ـ 4 تاساعت‌حداکثر 12mg/dayمصرف‌می‌گردد.

اشکال‌دارویی‌:

Tablet: 4mg

Injection: 10mg / ml


SODIUM THIOSULFATE
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: sodium thiosulfate ،سدیم تیوسولفات ،آنتی دوت مسمومیت آرسنیک

 

SODIUM THIOSULFATE

مواردمصرف‌: تیوسولفات‌سدیم‌دردرمان‌مسمومیت‌باآرسنیک‌مصرف‌می‌شود.این‌داروبه‌عنوان‌داروی‌کمکی‌در

درمان‌مسمومیت‌باسیانید،همراه‌بانیتریت‌سدیم‌وبرای‌جلوگیری‌ازسمیت‌کلیوی‌ناشی‌ازسیس‌پلاتین‌استفاده‌می‌شود.

مکانیسم‌اثر: این‌دارومعمولاهمراه‌سدیم‌نیتریت‌درمسمومیت‌باسیانیدمصرف‌می‌شود. بدین‌ترتیب‌که‌یون‌سیانیدتبدیل‌شده‌به‌سیانومتهموگلوبین‌رابه‌تیوسیانات‌تبدیل‌می‌کند. همچنین‌احتمالاباایجادکمپلکس‌غیرسمی‌باسیس‌پلاتین‌(سیس‌پلاتین‌ـتیوسولفات‌) ازرسیدن‌مقادیرزیادسیس‌پلاتین‌به‌کلیه‌هاجلوگیری‌به‌عمل‌می‌آورد.

فارماکوکینتیک‌: پس‌ازتزریق‌به‌سرعت‌دربافتهاتوزیع‌می‌گردد. نیمه‌عمرآن‌

20 ـ 15 دقیقه‌است‌ولی‌وقتی‌به‌صورت‌تیوسیانات‌درآیدبه‌حدود 7 ـ 3 روزافزایش‌می‌یابد. داروازراه‌کلیه‌هادفع‌می‌شود.

هشدارها: به‌دلیل‌حضوریون‌سدیم‌،درسیروزکبدی‌،نارسایی‌احتقانی‌قلب‌،توکسمی‌ناشی‌ازحاملگی‌ونارسایی‌کلیوی‌وفشارخون‌بااحتیاطمصرف‌شود.

عوارض‌جانبی‌: غیرازاختلالات‌اسمزی‌ناشی‌ازمصرف‌تیوسولفات‌سدیم‌،این‌دارونسبتŠغیرسمی‌است‌.

نکات‌قابل‌توصیه‌: درصورت‌بروزتحریک‌یاحساسیت‌مصرف‌آن‌بایدقطع‌گردد.

مقدارمصرف‌: درمسمومیت‌باآرسنیک‌،ابتدا 0/1 گرم‌به‌آهستگی‌دروریدتزریق‌می‌گرددودرسه‌روزبعدبه‌ترتیب‌ 0/2،0/3 و 0/4 گرم‌به‌همان‌روش‌تزریق‌می‌شود. درمسمومیت‌باسیانور،پس‌ازتجویزنیتریت‌سدیم‌،مقدار 12/5 گرم‌به‌صورت‌وریدی‌تزریق‌می‌شود. درصورت‌لزوم‌،می‌توان‌مقدارمصرف‌رابا6/25 گرم‌تکرارکرد. برای‌جلوگیری‌ازنفروتوکسیسیتی‌حاصل‌ازسیس‌پلاتین‌مقدارمصرف‌مشخصی‌بیان‌نشده‌است‌ولی‌بعضی‌ازپزشکان‌مقدار 2g/m2راقبل‌ازمصرف‌سیس‌پلاتین‌تجویزکرده‌اند.

اشکال‌دارویی‌:

Injection: 12.5 g/50 ml

 

 


PENICILLAMINE
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: penicillamine ،پنی سیلامین ،دی پنی سیلامین ،اسکلرودرمی

 

PENICILLAMINE

مواردمصرف‌: پنی‌سیلامین‌دردرمان‌بیماران‌دارای‌نشانه‌های‌بیماری‌ویلسون‌وپیشگیری‌ازایجادآسیب‌بافتی‌مصرف‌می‌شود. این‌داروهمچنین‌دردرمان‌بیماران‌مبتلابه‌آرتریت‌روماتوئیدشدیدوفعال‌که‌به‌سایردرمانهاپاسخ‌نداده‌اند،بیمارانی‌که‌مبتلابه‌تشکیل‌سنگهای‌سیستئینی‌عودکننده‌ومسمومیت‌بافلزات‌سنگین‌ (بویژه‌مس‌وسرب‌) هستند،استفاده‌می‌گردد.

مکانیسم‌اثر: این‌داروباجیوه‌،سرب‌،مس‌،آهن‌واحتمالاسایرفلزات‌سنگین‌کمپلکس‌محلول‌درآب‌ایجادمی‌کند. به‌عنوان‌ضدروماتیسم‌به‌نظرمی‌رسدفاکتورهای‌روماتوئیدوکمپلکس‌های‌ایمنی‌راکاهش‌می‌دهد.

فارماکوکینتیک‌: این‌دارودرکبدمتابولیزه‌می‌شود. زمان‌لازم‌برای‌شروع‌اثردربیماری‌ویلسون‌ 3 ـ 1 ماه‌ودربیماری‌آرتریت‌روماتوئید 3 ـ 2 ماه‌می‌باشد. این‌داروازراه‌کلیه‌هاومدفوع‌دفع‌می‌شود.

هشدارها: 1 ـدرافرادباسابقه‌ابتلابه‌آگرانولوسیتوزیاکم‌خونی‌آپلاستیک‌بااحتیاطمصرف‌شود.

2 ـمصرف‌طولانی‌مدت‌آن‌باعث‌کاهش‌گویچه‌های‌سفیدخون‌شده‌واحتمال‌بروزعفونت‌دراندامهای‌مختلف‌ازجمله‌لثه‌ودهان‌وجوددارد. لذادراوایل‌ودرطول‌درمان‌شمارش‌سلول‌های‌خون‌بایدانجام‌پذیرد.

3 ـاحتمال‌بروزمسمومیت‌خونی‌دربیماران‌باسن‌ 65 سال‌یابیشتروجوددارد.

4 ـچنانچه‌متعاقب‌یک‌سال‌مصرف‌داروبهبودی‌حاصل‌نگردید،مصرف‌داروبایدقطع‌گردد.

عوارض‌جانبی‌: اسهال‌،سرگیجه‌،تهوع‌یااستفراغ‌،دردخفیف‌معده‌،کاهش‌یاازبین‌رفتن‌حس‌چشایی‌،تب‌،دردمفاصل‌،بثورات‌پوستی‌،کهیر،خارش‌ویاتورم‌غددلنفاوی‌ازعوارض‌جانبی‌داروهستند.

تداخل‌های‌دارویی‌: مصرف‌همزمان‌این‌داروباکاهنده‌های‌فعالیت‌مغزاستخوان‌،ترکیبات‌طلاوداروهای‌کاهنده‌سیستم‌ایمنی‌بدن‌ (بغیرازگلوکوکورتیکوئیدها)ممکن‌است‌احتمال‌بروزعوارض‌جانبی‌وخیم‌خونی‌وکلیوی‌آن‌راافزایش‌دهد.مصرف‌همزمان‌این‌داروباداروهای‌مکمل‌آهن‌ممکن‌است‌باعث‌کاهش‌اثرپنی‌سیلامین‌گردد.

نکات‌قابل‌توصیه‌: 1 ـقطع‌ناگهانی‌داروممکن‌است‌باعث‌بروزعوارض‌حساسیتی‌گردد.

2 ـبرای‌بیمارانی‌که‌مبتلابه‌زیادی‌سیستیئن‌ادرارهستند،مصرف‌مقادیرزیادمایعات‌ (بخصوص‌درشب‌) اهمیت‌دارد.

3 ـداروبایدبامعده‌خالی‌مصرف‌گردد.

4 ـازمصرف‌همزمان‌این‌داروبافرآورده‌های‌آهن‌دارخودداری‌شود.

5 ـنبایدانتظاربهبودی‌راحداقل‌طی‌ 12 ـ 6هفته‌اول‌درمان‌داشت‌.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌عامل‌شلات‌کننده‌،مقدار 250 میلی‌گرم‌چهارباردرروزمصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌داروی‌ضدآرتریت‌روماتوییدابتدامقدار 250 ـ 125میلی‌گرم‌یک‌باردرروزیکجامصرف‌می‌شودوسپس‌مقدارمصرف‌درصورت‌لزوم‌وتحمل‌بیمارهر 3 ـ 2 ماه‌یک‌باربه‌میزان‌ 250mg/dayـ 125 تاحداکثر1/5g/dayافزایش‌می‌یابد.

به‌عنوان‌ضدسنگ‌های‌ادراری‌،مقدار500 میلی‌گرم‌چهارباردرروزمصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌پادزهردرمسمومیت‌بافلزات‌سنگین‌،مقدار 1/5g/dayـ 0/5 بمدت‌2 ـ 1 ماه‌مصرف‌می‌شود.

کودکان‌: به‌عنوان‌عامل‌شلات‌کننده‌درکودکان‌کم‌سن‌،مقدار 250 میلی‌گرم‌درروزیکجاوهمراه‌باآب‌میوه‌مصرف‌می‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Scored F.C. Tablet: 250mg


DISODIUM EDETATE
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ،disodium edetate ،هایپر کاسمی

 

مواردمصرف‌: این‌دارودردرمان‌اضطراری‌زیادی‌کلسیم‌خون‌،کنترل‌آریتمی‌بطنی‌ناشی‌ازمسمومیت‌دیژیتال‌ودرمان‌مسمومیت‌حادیامزمن‌باسرب‌وآنسفالوپاتی‌ناشی‌ازآن‌به‌کارمی‌رود.

مکانیسم‌اثر: این‌داروبابسیاری‌ازکاتیونهای‌ 2 و 3 ظرفیتی‌تشکیل‌کمپلکس‌می‌دهدامابیشترین‌تمایل‌رابه‌کلسیم‌دارد.

فارماکوکینتیک‌: نیمه‌عمردفع‌دارودرحدودیکساعت‌است‌وازراه‌کلیه‌هادفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌: دربی‌ادراری‌وبیماری‌تصلب‌شرایین‌نبایدمصرف‌شود.

هشدارها: 1 ـمصرف‌این‌داروتنها درمواردشدیدبیماری‌توصیه‌ می‌شود.

2 ـانفوزیون‌سریع‌داروباعث‌سقوطناگهانی‌غلظت‌کلسیم‌ومرگ‌می‌گردد.

3 ـدرافرادمبتلابه‌کمی‌پتاسیم‌خون‌بایدبااحتیاطمصرف‌شود.

عوارض‌جانبی‌: احتمال‌نکروزلوله‌های‌کلیوی‌به‌خصوص‌درکم‌ادراری‌وجوددارد.

مقدارمصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 50mg/kg/dayتاحداکثر 3g/dayمصرف‌می‌شود. مقدارمصرف‌طی‌ 3 ساعت‌یابیشترانفوزیون‌می‌شود.

کودکان‌: مقدار 40mg/kg/dayتاحداکثر70mg/kg/dayمصرف‌می‌شودکه‌بایدباغلظت‌کمتراز 3% درمدت‌ 3 ساعت‌ویابیشترانفوزیون‌شود.

اشکال‌دارویی‌:

Injection: 150mg/ml


 
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: dimercaprol ،دیمرکاپرول ،آنتی دوت غیر اختصاصی

 

DIMERCAPROL

مواردمصرف‌: این‌دارودردرمان‌مسمومیت‌باآرسنیک‌،آنتیموان‌،بیسموت‌،طلاوجیوه‌مصرف‌می‌شود. این‌داروهمراه‌EDTAدردرمان‌مسمومیت‌حادباسرب‌نیزاستفاده‌می‌گردد. همچنین‌دردرمان‌مسمومیت‌حادباجیوه‌درصورتیکه‌درمان‌طی‌ 1-2 ساعت‌بعدازمسمومیت‌شروع‌شود،موثراست‌.

مکانیسم‌اثر: دیمرکاپرول‌بواسطه‌اتصال‌به‌آرسنیک‌،طلا،سرب‌وجیوه‌می‌توانددفع‌آنهاراسرعت‌ببخشد. به‌دلیل‌تمایل‌آرسنیک‌به‌دیمرکاپرول‌،بامصرف‌این‌داروازوقفه‌درکارآنزیم‌های‌دارای‌گروه‌سولفیدریل‌،جلوگیری‌می‌شود.دیمرکاپرول‌ممکن‌است‌آنزیم‌های‌مهارشده‌توسطآرسنیک‌رانیزدوباره‌فعال‌کند.

فارماکوکینتیک‌: بالاترین‌غلظت‌پلاسمایی‌دیمرکاپرول‌نیم‌تایک‌ساعت‌بعدازتزریق‌عضلانی‌آن‌حاصل‌می‌شود. نیمه‌عمرآن‌کوتاه‌است‌وحداکثرطی‌ 4 ساعت‌متابولیزه‌ودفع‌می‌گردد.

مواردمنع‌مصرف‌: 1 ـدربی‌کفایتی‌کبدی‌،به‌استثنای‌یرقان‌ناشی‌ازآرسنیک‌،نبایدمصرف‌شود.

2 ـدربی‌کفایتی‌کلیه‌ (مگردرشرایطخاص‌که‌درآنصورت‌داروبایدبااحتیاطکامل‌مصرف‌گردد) نبایدمصرف‌گردد.

3 ـدرمسمومیت‌باآهن‌،کادمیوم‌وسلنیوم‌نبایدمصرف‌گرددزیراکمپلکس‌دارووفلزازخودفلزبه‌تنهایی‌،به‌ویژه‌برای‌کلیه‌هاسمی‌تراست‌.

هشدارها: 1 ـدرطول‌درمان‌مزمن‌تب‌(واکنشی‌که‌ظاهرŠمخصوص‌اطفال‌است‌)ممکن‌است‌در 30 درصدازاطفال‌بروزکند.

2 ـدرافرادمبتلابه‌کمبودG6PDبااحتیاطمصرف‌شود.

3 ـدرافرادمسن‌،دوران‌بارداری‌وشیردهی‌وافزایش‌فشارخون‌بااحتیاطمصرف‌شود.

عوارض‌جانبی‌: بالارفتن‌فشارخون‌

همراه‌باتاکی‌کاردی‌که‌به‌مقدار

مصرف‌داروبستگی‌داردازعوارض‌شایع‌این‌دارواست‌. ازعوارض‌دیگرمی‌توان‌تهوع‌واستفراغ‌،سردردواحساس‌سوزش‌درلب‌ها،دهان‌وگلو،اسپاسم‌پلکها،ترشح‌ازبینی‌ودهان‌،احساس‌تنگی‌گلووسینه‌،دردشکم‌،دردوآبسه‌درمحل‌تزریق‌،اضطراب‌،ضعف‌وبیقراری‌رانام‌برد.

تداخل‌های‌دارویی‌: این‌داروبافرآورده‌های‌حاوی‌آهن‌درصورتی‌که‌به‌طورهمزمان‌مصرف‌گردند،تداخل‌دارد.

نکات‌قابل‌توصیه‌: درطول‌درمان‌بااین‌داروبایدادرارراقلیایی‌نگهداشت‌،زیراکمپلکس‌دیمرکاپرول‌وفلزبه‌راحتی‌درمحیطاسیدی‌شکسته‌می‌شود. ادرارقلیایی‌،کلیه‌هارادرمقابل‌اثرات‌سمی‌فلزحفظمی‌کند.

مقدارمصرف‌: تزریق‌دیمرکاپرول‌بایدبه‌صورت‌عمیق‌وعضلانی‌باشدودرمان‌هرچه‌سریعترباسایردرمانهاویابدون‌آنهاآغازگردد. درمسمومیت‌خفیف‌باآرسنیک‌وطلا،ابتدا 2/5mg/kgچهارباردرروزبه‌مدت‌ 2 روزتزریق‌می‌شودوسپس‌درمان‌باهمین‌مقداردرروزسوم‌،دوباردرروزوبعدیک‌باردرروزتا 10روزادامه‌می‌یابد. درمسمومیت‌شدیدباطلاویاآرسنیک‌،ابتدا 3mg/kgهرچهارساعت‌به‌مدت‌ 2 روزتزریق‌می‌شودوسپس‌درمان‌باهمین‌مقداردرروزسوم‌،چهارباردرروزوسپس‌یک‌تادوباردرروزتا 10 روز،ادامه‌می‌یابد. دردرمان‌انسفالوپاتی‌حادناشی‌ازسرب‌،ابتدا4mg/kgبه‌تنهایی‌تزریق‌می‌شودوبعددرمان‌باهمین‌مقدارهمراه‌باکلسیم‌ادتات‌دی‌سدیم‌هرچهارساعت‌،ادامه‌می‌یابد. درمسمومیتهای‌باشدت‌کمتر،مقدار 3mg/kgتجویزمی‌گردد.

اشکال‌دارویی‌:

Injection: 300mg/3ml